1. 5 tipov na nevšednú žiadosť o ruku
 2. Dizajn snubných prsteňov na svadobný obrad: aktuálne trendy
 3. Čas večierkov je tu. Páni, nezabudnite na doplnky!
 4. Vegánske šampóny – čo to vlastne je a prečo sa ich oplatí používať?
 5. Zlaté prstene sú ozdobou každej spoločenskej udalosti
 6. Dámske teplákové súpravy – prinášajú túto jeseň pohodlie a komfort
 7. Na svadbu ako hosť? Poradíme vám, ako sa obliecť
 8. Oblečenie ktoré pristane každej žene. Hľadáte skvelo padnúce šaty na oslavu, párty alebo rodinné stretnutie? Inšpirujte sa!
 9. Tipy a inšpirácie, ako zvoliť vhodné svadobné doplnky
 10. Výber svadobných obrúčok? Poradíme vám
 11. Záhradný stan zastreší aj vašu svadbu
 12. 5 TIPOV ako si vybrať svadobné obrúčky
 13. Frekvenčný menič – dôležité informácie
 14. Tipy pre nevesty, ako sa pripraviť a čo si obliecť na svadobnú noc
 15. Plánovanie svadby
 16. Suché a popraskané pery v zime: vieme, čo pomáha!
 17. Ako naplánovať svadbu, aj keď ste s partnerom úplne odlišné osobnosti
 18. Sypaný čaj aj ako netradičná výslužka
 19. Aké sú výhody komplexného čistenia?
 20. Frenulotómia môže byť riešením aj pre vás
 21. Športovci to nemajú jednoduché. Naplánovať svadbu niečo trvá
 22. Jednoduché tipy, ako sa pripraviť na svadbu bez stresov
 23. Ohňovzdorné party stany sú to pravé na slávnosti či svadby
 24. Trendy v svadobných účesoch na rok 2021
 25. Kedy je ideálny čas na svadbu? To vám pravdepodobne nepovie nikto
 26. Dokonale nalíčená budete len s kvalitnou kozmetikou
 27. Hľadáte vhodný svadobný dar? Venujte investičné zlato
 28. Udržať si majetok aj v dobe krízy pomôže investícia do zlata
 29. Svadba v športovom svete? Očakávajte celý tím
 30. Zoznam svadobných darov vám pomôže vyhnúť sa tomu, že dostane rovnaký dar viackrát
 31. Svadobné obrúčky na celý život
 32. Dokonalý účes vďaka maske na vlasy?
 33. Výber matracu pre dieťa podľa materiálu
 34. Najlepší catering na svadbu? Máme pre vás tip!
 35. TOUS – rodinná značka, ktorá ponúka krásne náušnice
 36. Vytvorte si svadobný web. Prečo?
 37. Svadba dnes: výzdoba a catering
 38. Chcete svadobné obrúčky na celý život? Vyberte si Brilas
 39. Balíček kozmetickej prvej pomoci na svadbu
 40. Zásnubný prsteň so zirkónom alebo s diamantom?
 41. Ako správne požiadať o ruku?
 42. Ako naplánovať svadbu a nezošalieť? Poradíme vám!
 43. Svadobné šaty a doplnky za najlepšie ceny? Vyskúšajte bazár!
 44. Chcete dokonalý svadobný účes? Použite moderné clip in vlasy
 45. Správny krok v živote
 46. Vyzeraj vo svadobný deň dokonalo s prírodným balzamom na pery od MARKa
 47. Jeseň a svadby: Čo z toho vyťažiť?
 48. Odšťavovače – nákupný radca ako vybrať ten najlepší!
 49. Securia Pro – kamerové systémy
 50. Ako ušetriť na svadbe ako nič?
 51. Spoznáte rozdiel medzi diamantom a sklíčkom?
 52. Toto sú 3 najdôležitejšie veci vašej svadby, ktoré by ste mali zariadiť ako prvé
 53. Najväčšie mýty o svadobných obrúčkach
 54. Svadobné oznámenie – čo všetko o ňom musíte vedieť
 55. Ako vybrať výslužkové víno
 56. 4 spôsoby, ako to vyjadriť šperkom
 57. Čo by ste mali vedieť pred fotením svadby?
 58. Svadobné tradície, na ktoré by ste nemali zabudnúť ani vy!
 59. Svadobné šaty, ktoré si okamžite zamilujete!
 60. Šperky pre nevestu na jej svadobný deň
 61. Svadobný plánovač môže zmierniť chaos pri chystaní svadby
 62. TOP 20 typov ľudí, ktorých nájdete na každej svadbe
 63. Plánovanie svadby: každý z iného regiónu, kde spraviť svadbu?
 64. Svadba je spojenie dvoch rodín. Keď sú neznáme, je to ťažšie
 65. Svadobný obrad na hrade Devín? Prečo nie?
 66. Príbeh: Pozvanie na svadbu s ubytovaním a jej oplatenie
 67. Rusínska svadba a zážitky zo zvykov a oslavy
 68. Zlatý, alebo strieborný šperk ako svadobný dar má výhody aj nevýhody
 69. Svadba a svadobné fotografie v kysuckom skanzene Vychylovka
 70. Gravírovanie do svadobných obrúčok, koľko stojí a ako prebieha
 71. Svadba v kaštieli vo Svätom Antone (Antol): informácie a postup
 72. Milujete sa a chcete sa tajne vziať? Tajná rýchla svadba na matrike, či mimo
 73. Svadobný fotograf a kameraman v jednej osobe – výhody a nevýhody
 74. Objednávate, alebo pijete šampanské? Pozor, nemýľte si ho so sektom
 75. Svadobná výzdoba auta má tiež niekoľko svojich pravidiel
 76. Svadobná limuzína je drahý luxus: koľko stojí a aký je výber?
 77. Svadba v kostole s pokrsteným ateistom je aj na vôli kňaza
 78. Ako ušetriť: Svadobné obrúčky nemusia byť vždy len zlaté, čo tak Ag?
 79. Svadobné prípravy: Dilema, koho pozvať na svadbu?
 80. Typy výročia svadieb: od bavlnenej po platinovú svadbu
 81. Svadba v kostole s nepokrsteným ateistom – potrebujete sobášny dišpenz
 82. Ako ušetriť: Svadobné návleky na stoličky nemusia vždy stáť veľa
pondelok, 27 marca, 2023
 1. 5 tipov na nevšednú žiadosť o ruku
 2. Dizajn snubných prsteňov na svadobný obrad: aktuálne trendy
 3. Čas večierkov je tu. Páni, nezabudnite na doplnky!
 4. Vegánske šampóny – čo to vlastne je a prečo sa ich oplatí používať?
 5. Zlaté prstene sú ozdobou každej spoločenskej udalosti
 6. Dámske teplákové súpravy – prinášajú túto jeseň pohodlie a komfort
 7. Na svadbu ako hosť? Poradíme vám, ako sa obliecť
 8. Oblečenie ktoré pristane každej žene. Hľadáte skvelo padnúce šaty na oslavu, párty alebo rodinné stretnutie? Inšpirujte sa!
 9. Tipy a inšpirácie, ako zvoliť vhodné svadobné doplnky
 10. Výber svadobných obrúčok? Poradíme vám
 11. Záhradný stan zastreší aj vašu svadbu
 12. 5 TIPOV ako si vybrať svadobné obrúčky
 13. Frekvenčný menič – dôležité informácie
 14. Tipy pre nevesty, ako sa pripraviť a čo si obliecť na svadobnú noc
 15. Plánovanie svadby
 16. Suché a popraskané pery v zime: vieme, čo pomáha!
 17. Ako naplánovať svadbu, aj keď ste s partnerom úplne odlišné osobnosti
 18. Sypaný čaj aj ako netradičná výslužka
 19. Aké sú výhody komplexného čistenia?
 20. Frenulotómia môže byť riešením aj pre vás
 21. Športovci to nemajú jednoduché. Naplánovať svadbu niečo trvá
 22. Jednoduché tipy, ako sa pripraviť na svadbu bez stresov
 23. Ohňovzdorné party stany sú to pravé na slávnosti či svadby
 24. Trendy v svadobných účesoch na rok 2021
 25. Kedy je ideálny čas na svadbu? To vám pravdepodobne nepovie nikto
 26. Dokonale nalíčená budete len s kvalitnou kozmetikou
 27. Hľadáte vhodný svadobný dar? Venujte investičné zlato
 28. Udržať si majetok aj v dobe krízy pomôže investícia do zlata
 29. Svadba v športovom svete? Očakávajte celý tím
 30. Zoznam svadobných darov vám pomôže vyhnúť sa tomu, že dostane rovnaký dar viackrát
 31. Svadobné obrúčky na celý život
 32. Dokonalý účes vďaka maske na vlasy?
 33. Výber matracu pre dieťa podľa materiálu
 34. Najlepší catering na svadbu? Máme pre vás tip!
 35. TOUS – rodinná značka, ktorá ponúka krásne náušnice
 36. Vytvorte si svadobný web. Prečo?
 37. Svadba dnes: výzdoba a catering
 38. Chcete svadobné obrúčky na celý život? Vyberte si Brilas
 39. Balíček kozmetickej prvej pomoci na svadbu
 40. Zásnubný prsteň so zirkónom alebo s diamantom?
 41. Ako správne požiadať o ruku?
 42. Ako naplánovať svadbu a nezošalieť? Poradíme vám!
 43. Svadobné šaty a doplnky za najlepšie ceny? Vyskúšajte bazár!
 44. Chcete dokonalý svadobný účes? Použite moderné clip in vlasy
 45. Správny krok v živote
 46. Vyzeraj vo svadobný deň dokonalo s prírodným balzamom na pery od MARKa
 47. Jeseň a svadby: Čo z toho vyťažiť?
 48. Odšťavovače – nákupný radca ako vybrať ten najlepší!
 49. Securia Pro – kamerové systémy
 50. Ako ušetriť na svadbe ako nič?
 51. Spoznáte rozdiel medzi diamantom a sklíčkom?
 52. Toto sú 3 najdôležitejšie veci vašej svadby, ktoré by ste mali zariadiť ako prvé
 53. Najväčšie mýty o svadobných obrúčkach
 54. Svadobné oznámenie – čo všetko o ňom musíte vedieť
 55. Ako vybrať výslužkové víno
 56. 4 spôsoby, ako to vyjadriť šperkom
 57. Čo by ste mali vedieť pred fotením svadby?
 58. Svadobné tradície, na ktoré by ste nemali zabudnúť ani vy!
 59. Svadobné šaty, ktoré si okamžite zamilujete!
 60. Šperky pre nevestu na jej svadobný deň
 61. Svadobný plánovač môže zmierniť chaos pri chystaní svadby
 62. TOP 20 typov ľudí, ktorých nájdete na každej svadbe
 63. Plánovanie svadby: každý z iného regiónu, kde spraviť svadbu?
 64. Svadba je spojenie dvoch rodín. Keď sú neznáme, je to ťažšie
 65. Svadobný obrad na hrade Devín? Prečo nie?
 66. Príbeh: Pozvanie na svadbu s ubytovaním a jej oplatenie
 67. Rusínska svadba a zážitky zo zvykov a oslavy
 68. Zlatý, alebo strieborný šperk ako svadobný dar má výhody aj nevýhody
 69. Svadba a svadobné fotografie v kysuckom skanzene Vychylovka
 70. Gravírovanie do svadobných obrúčok, koľko stojí a ako prebieha
 71. Svadba v kaštieli vo Svätom Antone (Antol): informácie a postup
 72. Milujete sa a chcete sa tajne vziať? Tajná rýchla svadba na matrike, či mimo
 73. Svadobný fotograf a kameraman v jednej osobe – výhody a nevýhody
 74. Objednávate, alebo pijete šampanské? Pozor, nemýľte si ho so sektom
 75. Svadobná výzdoba auta má tiež niekoľko svojich pravidiel
 76. Svadobná limuzína je drahý luxus: koľko stojí a aký je výber?
 77. Svadba v kostole s pokrsteným ateistom je aj na vôli kňaza
 78. Ako ušetriť: Svadobné obrúčky nemusia byť vždy len zlaté, čo tak Ag?
 79. Svadobné prípravy: Dilema, koho pozvať na svadbu?
 80. Typy výročia svadieb: od bavlnenej po platinovú svadbu
 81. Svadba v kostole s nepokrsteným ateistom – potrebujete sobášny dišpenz
 82. Ako ušetriť: Svadobné návleky na stoličky nemusia vždy stáť veľa

Každá svadba má rôznorodé zloženie ľudí. Je to v prvom rade rodina a potom aj priatelia, čo tvorí svadobné osadenstvo. Šanca privtrieť sa na Slovensku na cudziu svadbu nepozorovane je dosť komplikovaná, skôr je to vízia veľkých amerických svadieb a svadieb tých, ktorí si zakladajú na okázalosti a pozývajú ani sami nevedia koho. Klasická slovenská svadba však má niekoľko druhov hostí, ktorých nájdeme naozaj na každej svadbe, ak ste sa práve nerozhodli uzavrieť manželstvo s tajnosti a v kruhu šiestich ľudí niekde pri večeri v reštaurácii. Zostavili sme rebríček takýchto ľudí. Bez nich by to možno nebola typická svadba.

Svadobčania a ľudia vôbec

1. Spotený strýko, ktorý chce tancovať

Červený pripitý strýko, či švagor, z ktorého leje a túži po tanečnom kolečku, druhom a treťom je dobrý zabávač, lenže ako mu povedať, že jeho pot strieka aj na vás?

2. Mladý netanečník

Nejaký ten mladík, ktorý netuší, ako ukladať nohy na parkete, sa nájde vždy. Bez skúseností a možno na prvej svadbe v živote, má vyraziť na parket, lebo ho dotiahne mama, alebo nejaká sesternica. A sú medzi nimi aj tí, čo skrátka vedia, že tancovať nevedia, ale predpokladajú, že si to ostatní nevšimnú.

3. Hrdina s vodičákom

Nevyhnutnosť každej svadby. Obetavý nealkoholik, ktorý si možno dal prípitok, no dlávi do seba jedlo, nech sa to z neho stratí. Alebo s absolútnou svedomitosťou sa drží, kým okolo neho tečie alkohol potokom.

4. Akčný hrdina

Akčného hrdinu nájdete v každom akčnom filme… a v každej početnej svadbe. Sú to tí, čo dajú aj život za to, aby sa na parkete udiala akcia, či má dôjsť k únosu nevesty, dvíhaniu stoličiek, alebo len účasti v každej akcii a zábave.

5. „A so mnou si nepripiješ?“

Rozprúdená zábava kde jedni pijú a druhí nie je vždy otázkou času, kedy sa dve donedávna neznáme rodiny spoja do jednej známej. Teda ak nemajú osobný problém a blok vo vzájomnej komunikácii. Nuž a medzi tými, čo si radi dajú je vždy niekto, čo do svojho tábora testovačov štamperlíkov pretiahne niekoho z tých, čo neplánovali piť vôbec. Možno aj sesternicinho fagana, ktorý má len 15 a keď mama nebude pozerať.

6. „To jaké hrajú?“

Ani v hudobnom štýle nevyhoviete vždy všetkým. Ale akýmsi pravidlom je aj svadobčan kritizujúcu hudbu. Ufrflanec rôzneho typu, ktorému sa nezavďačíte, nech spravíte čokoľvek. S najväčšou pravdepodobnosťou sa k vám jeho slová nedostanú, ak ste hlavnými organizátormi. No určite práve oni vedia, ako by mal vyzerať playlist.

7. Babičky, ujovia a čarovná harmonika

Sú regióny, kde mimo klasické babičky a dedkov, tety a všetky najstaršie a najskúsenejšie generácie, budú sedieť spolu, ticho, bez pohnutia. V hudbe sa im nedá rozprávať a zostáva im len pozerať. Aj keď toto je zväčša malým zlyhaním organizácie. Nuž a v niektorých regiónoch sa objavuje na svadbách čarovná harmonika. Nikto nevie odkiaľ sa vezme a kto ju prinesie, no v noci temnej, keď podľa práve tohto spomínaného osadenstva ochabla nálada, rozozvuční sa zopár ľudoviek a keď chýba harmonika, stačí podnapitý krčmový spev dvoch strýkov a máte to tam…

8. Starejší a „starejší“

Niekto ho má, niekto nie. Mladí chcú zväčša organizovať všetko sami. A tí ešte mladší to chcú mať vybavené rodičmi, či akčnou krstnou mamou. Chce to odvážneho človeka, čo možno vie niečo o postupoch a organizuje, kde čo chýba a zaisťuje. No svadby majú často aj tých, koho ste sa neprosili o túto pozíciu a úlohy. Kým si nenárokuje uznanie a nechce tým dokázať neschopnosť niekoho iného, potom buďte radi, že ich na svadbe máte. Príliš pohodlní svadobčania majú iné nároky.

9. Sedaví svadobčania

To sú presne tí, ktorí ako prišli a odišli, nezmenili svoju polohu. Možno na prvej svadbe v živote, možno hanbliví, možno netušili, čo sa od nich čaká a akú hrajú v tomto divadle úlohu a možno sú len šokovaní a vašou úlohou je zhodnotiť, či príjemne, alebo negatívne.

10. Niekto mimo váš zoznam

Keď si plánujete svadbu, máte približný zoznam ľudí, no ten nebude platiť. Viete to sami. Ako náhle sa vám do organizácie pripoja rodičia, alebo nebodaj plánujú všetko oni, na svadbe budete mať aj všetkých tých, komu sa rodičia potrebujú odvďačiť, lebo oni sami pozvali rodičov, alebo vám na krstiny dali niečo, hoci nemuseli. Akési dlhy po 20 rokoch sa splácajú aj touto formou. Je už tradíciou, že na svadbách sú aj ľudia, ktorých by ste si primárne nepozvali, ale z úcty, či pre tieto spoločenské dlhy, tam sú, nech už to hocikto berie akokoľvek a nazýva to akokoľvek inak.

11. Prvý zoznamovač

Svadba je spojenie dvoch rodín do jednej. Bežná svadba, ak sú obaja mladí z rôznych miest, je zložená z dvoch odlišných navzájom neznámych rodín a aby mohla byť svadba oslavou, nie je možné, aby bola rozdelená na dve svadby. Medzi nimi je vždy niekto odhodlaný a priateľský, ktorý prichádza a zoznamuje sa sám a osmelí aj tých druhých. Nuž a neraz je to práve starejší, či mladomanželia.

12. Prvá hnilá hruška

Na každej svadbe, ktorá neoslavuje abstinenciu, alebo nebodaj RAW a iné nezmysly, je vždy niekto prvý, čo padne ako hnilá hruška. V zmysle spoločenskej únavy, či uvoľnenia do záchodovej misy, prípadne so sériou objatí s touto keramickou vymoženosťou modernej doby.

13. Urážlivý blb

Na každej jednej svadbe je niekto, čo sa urazí pre blbosť. Je to pravidlo. Hoci by vám to malo pokaziť tento svadobný deň, počítajte s tým, že sa niekto taký nájde. Tak to berte ako povinnú súčasť poriadnej svadby. Bez toho to vlastne ani nejde.

14. S hentým nie

Nech je rodina akokoľvek celistvá, sú osoby, ktoré vedľa seba neposadíte. Pohádaní pre čokoľvek, alebo len nie sú sami sebe po chuti, musíte na nich dávať pozor, aby náhodou nemali sedenie vedľa seba. Alebo si len naozaj nemajú čo povedať a dôvody na svadbovanie blízko seba sú sslabšie ako nedôvody.

15. Trápny

K svadbe trapasy patria. Čakajte ich aspoň 10 ak nie viac. Nie každý zazriete a nájsť ich môžete vi viacerých podobách. Nuž a len čo je zábava v plnom prúde a z neznámych rodín sú jedna veľká, zvýši sa počet trapasov ešte viac. Niekto to vždy začne a možno aj tým istým človekom sa skončia, no jeden zostane navždy v pamäti ako ten najväčší a najzábavnejší.

16. „Skromný“

Nie že by ste očakávali od každého dar. Samozrejme… v kútiku duše áno, v rámci spoločenského hľadiska nie. Možno by ste ho očakávali od tých, čo si doprajú Seychelly a platíte im ubytovanie, aby ste ich vôbec dostali do rodiska druhej polovice rodiny a nakoniec dostanete… čo? Podá ruku, pogratuluje, venuje kartičku s blahoželaním a pochváli gastronómiu. Aj takí sú a s tým sa zrejme treba zmieriť.

17. Štedrý

Nuž a na každej svadbe sa nájde niekto, kto prekoná všetkých ostatných darom. Je najväčší, najzaujímavejší, alebo to vybaví jednoducho bankovkou s viacerými nulami a mladomanželom aby aspoň raz vyšli oči takmer z jamiek.

18. Krásna mladá baba

Ku každej svadbe patrí nejaká mladá krásna slobodná baba, najlepšie družička, po ktorej pôjde určite niekto zo svadobčanov. Ak takú nemáte, tak si ju rýchlo zožeňte.

19. Telefonisti

Sú to dnes moderné deti a mladí, čo namiesto parketu zvolia Youtube a Facebook. Čuduj sa svete, vďaka mobilnému pripojeniu, ktoré ste možno dúfali, že v horskom hoteli nechytia. Ha! Ha! Ha!

20. Nadšení

Nuž a nakoniec každá svadba má aj niekoho, čo bude nadšený a povie vám, že na lepšej svadbe ešte nebol. Nájdu sa len vtedy, keď nešlo o polomŕtvu svadbu bez ľudí na parkete a nudou, že by sa dala krájať. Títo ľudia to však môžu naozaj myslieť vážne, takže im to pokojne verte. Tých svadieb nie každý zažije viac ako 5 za život + aspoň 1 svoju.

Tags: , , , ,

Related Article