1. Zmrzlinové stroje, výrobníky ľadu a šľahačky – dezerty, které zákazníka okúzlia!
 2. Moje, tvoje, naše – čo je bezpodielové vlastníctvo manželov?
 3. Prečo si na svadbu objednať služby profesionálneho fotografa
 4. 3 miesta, kde vaša vyvolená zaručene povie áno
 5. Našli sme ideálne miesto pre romantické zásnuby
 6. Ako si vybrať perfektnú sklenenú fľašu na alkohol
 7. 5 tipov, ako si vybrať šperky na svadbu
 8. Zubné implantáty: Pre koho sú vhodné a ako vlastne fungujú?
 9. Ako žiť viac ekologicky? Toto sú naše tipy, ktorých by ste sa mali držať
 10. 5 tipov na nevšednú žiadosť o ruku
 11. Dizajn snubných prsteňov na svadobný obrad: aktuálne trendy
 12. Čas večierkov je tu. Páni, nezabudnite na doplnky!
 13. Vegánske šampóny – čo to vlastne je a prečo sa ich oplatí používať?
 14. Zlaté prstene sú ozdobou každej spoločenskej udalosti
 15. Dámske teplákové súpravy – prinášajú túto jeseň pohodlie a komfort
 16. Na svadbu ako hosť? Poradíme vám, ako sa obliecť
 17. Oblečenie ktoré pristane každej žene. Hľadáte skvelo padnúce šaty na oslavu, párty alebo rodinné stretnutie? Inšpirujte sa!
 18. Tipy a inšpirácie, ako zvoliť vhodné svadobné doplnky
 19. Výber svadobných obrúčok? Poradíme vám
 20. Záhradný stan zastreší aj vašu svadbu
 21. 5 TIPOV ako si vybrať svadobné obrúčky
 22. Frekvenčný menič – dôležité informácie
 23. Tipy pre nevesty, ako sa pripraviť a čo si obliecť na svadobnú noc
 24. Plánovanie svadby
 25. Suché a popraskané pery v zime: vieme, čo pomáha!
 26. Ako naplánovať svadbu, aj keď ste s partnerom úplne odlišné osobnosti
 27. Sypaný čaj aj ako netradičná výslužka
 28. Aké sú výhody komplexného čistenia?
 29. Frenulotómia môže byť riešením aj pre vás
 30. Športovci to nemajú jednoduché. Naplánovať svadbu niečo trvá
 31. Jednoduché tipy, ako sa pripraviť na svadbu bez stresov
 32. Ohňovzdorné party stany sú to pravé na slávnosti či svadby
 33. Trendy v svadobných účesoch na rok 2021
 34. Kedy je ideálny čas na svadbu? To vám pravdepodobne nepovie nikto
 35. Dokonale nalíčená budete len s kvalitnou kozmetikou
 36. Hľadáte vhodný svadobný dar? Venujte investičné zlato
 37. Udržať si majetok aj v dobe krízy pomôže investícia do zlata
 38. Svadba v športovom svete? Očakávajte celý tím
 39. Zoznam svadobných darov vám pomôže vyhnúť sa tomu, že dostane rovnaký dar viackrát
 40. Svadobné obrúčky na celý život
 41. Dokonalý účes vďaka maske na vlasy?
 42. Výber matracu pre dieťa podľa materiálu
 43. Najlepší catering na svadbu? Máme pre vás tip!
 44. TOUS – rodinná značka, ktorá ponúka krásne náušnice
 45. Vytvorte si svadobný web. Prečo?
 46. Svadba dnes: výzdoba a catering
 47. Chcete svadobné obrúčky na celý život? Vyberte si Brilas
 48. Balíček kozmetickej prvej pomoci na svadbu
 49. Zásnubný prsteň so zirkónom alebo s diamantom?
 50. Ako správne požiadať o ruku?
 51. Ako naplánovať svadbu a nezošalieť? Poradíme vám!
 52. Svadobné šaty a doplnky za najlepšie ceny? Vyskúšajte bazár!
 53. Chcete dokonalý svadobný účes? Použite moderné clip in vlasy
 54. Správny krok v živote
 55. Vyzeraj vo svadobný deň dokonalo s prírodným balzamom na pery od MARKa
 56. Jeseň a svadby: Čo z toho vyťažiť?
 57. Odšťavovače – nákupný radca ako vybrať ten najlepší!
 58. Securia Pro – kamerové systémy
 59. Ako ušetriť na svadbe ako nič?
 60. Spoznáte rozdiel medzi diamantom a sklíčkom?
 61. Toto sú 3 najdôležitejšie veci vašej svadby, ktoré by ste mali zariadiť ako prvé
 62. Najväčšie mýty o svadobných obrúčkach
 63. Svadobné oznámenie – čo všetko o ňom musíte vedieť
 64. Ako vybrať výslužkové víno
 65. 4 spôsoby, ako to vyjadriť šperkom
 66. Čo by ste mali vedieť pred fotením svadby?
 67. Svadobné tradície, na ktoré by ste nemali zabudnúť ani vy!
 68. Svadobné šaty, ktoré si okamžite zamilujete!
 69. Šperky pre nevestu na jej svadobný deň
 70. Svadobný plánovač môže zmierniť chaos pri chystaní svadby
 71. TOP 20 typov ľudí, ktorých nájdete na každej svadbe
 72. Plánovanie svadby: každý z iného regiónu, kde spraviť svadbu?
 73. Svadba je spojenie dvoch rodín. Keď sú neznáme, je to ťažšie
 74. Svadobný obrad na hrade Devín? Prečo nie?
 75. Príbeh: Pozvanie na svadbu s ubytovaním a jej oplatenie
 76. Rusínska svadba a zážitky zo zvykov a oslavy
 77. Zlatý, alebo strieborný šperk ako svadobný dar má výhody aj nevýhody
 78. Svadba a svadobné fotografie v kysuckom skanzene Vychylovka
 79. Gravírovanie do svadobných obrúčok, koľko stojí a ako prebieha
 80. Svadba v kaštieli vo Svätom Antone (Antol): informácie a postup
 81. Milujete sa a chcete sa tajne vziať? Tajná rýchla svadba na matrike, či mimo
 82. Svadobný fotograf a kameraman v jednej osobe – výhody a nevýhody
 83. Objednávate, alebo pijete šampanské? Pozor, nemýľte si ho so sektom
 84. Svadobná výzdoba auta má tiež niekoľko svojich pravidiel
 85. Svadobná limuzína je drahý luxus: koľko stojí a aký je výber?
 86. Svadba v kostole s pokrsteným ateistom je aj na vôli kňaza
 87. Ako ušetriť: Svadobné obrúčky nemusia byť vždy len zlaté, čo tak Ag?
 88. Svadobné prípravy: Dilema, koho pozvať na svadbu?
 89. Typy výročia svadieb: od bavlnenej po platinovú svadbu
 90. Svadba v kostole s nepokrsteným ateistom – potrebujete sobášny dišpenz
 91. Ako ušetriť: Svadobné návleky na stoličky nemusia vždy stáť veľa
nedeľa, 10 decembra, 2023
 1. Zmrzlinové stroje, výrobníky ľadu a šľahačky – dezerty, které zákazníka okúzlia!
 2. Moje, tvoje, naše – čo je bezpodielové vlastníctvo manželov?
 3. Prečo si na svadbu objednať služby profesionálneho fotografa
 4. 3 miesta, kde vaša vyvolená zaručene povie áno
 5. Našli sme ideálne miesto pre romantické zásnuby
 6. Ako si vybrať perfektnú sklenenú fľašu na alkohol
 7. 5 tipov, ako si vybrať šperky na svadbu
 8. Zubné implantáty: Pre koho sú vhodné a ako vlastne fungujú?
 9. Ako žiť viac ekologicky? Toto sú naše tipy, ktorých by ste sa mali držať
 10. 5 tipov na nevšednú žiadosť o ruku
 11. Dizajn snubných prsteňov na svadobný obrad: aktuálne trendy
 12. Čas večierkov je tu. Páni, nezabudnite na doplnky!
 13. Vegánske šampóny – čo to vlastne je a prečo sa ich oplatí používať?
 14. Zlaté prstene sú ozdobou každej spoločenskej udalosti
 15. Dámske teplákové súpravy – prinášajú túto jeseň pohodlie a komfort
 16. Na svadbu ako hosť? Poradíme vám, ako sa obliecť
 17. Oblečenie ktoré pristane každej žene. Hľadáte skvelo padnúce šaty na oslavu, párty alebo rodinné stretnutie? Inšpirujte sa!
 18. Tipy a inšpirácie, ako zvoliť vhodné svadobné doplnky
 19. Výber svadobných obrúčok? Poradíme vám
 20. Záhradný stan zastreší aj vašu svadbu
 21. 5 TIPOV ako si vybrať svadobné obrúčky
 22. Frekvenčný menič – dôležité informácie
 23. Tipy pre nevesty, ako sa pripraviť a čo si obliecť na svadobnú noc
 24. Plánovanie svadby
 25. Suché a popraskané pery v zime: vieme, čo pomáha!
 26. Ako naplánovať svadbu, aj keď ste s partnerom úplne odlišné osobnosti
 27. Sypaný čaj aj ako netradičná výslužka
 28. Aké sú výhody komplexného čistenia?
 29. Frenulotómia môže byť riešením aj pre vás
 30. Športovci to nemajú jednoduché. Naplánovať svadbu niečo trvá
 31. Jednoduché tipy, ako sa pripraviť na svadbu bez stresov
 32. Ohňovzdorné party stany sú to pravé na slávnosti či svadby
 33. Trendy v svadobných účesoch na rok 2021
 34. Kedy je ideálny čas na svadbu? To vám pravdepodobne nepovie nikto
 35. Dokonale nalíčená budete len s kvalitnou kozmetikou
 36. Hľadáte vhodný svadobný dar? Venujte investičné zlato
 37. Udržať si majetok aj v dobe krízy pomôže investícia do zlata
 38. Svadba v športovom svete? Očakávajte celý tím
 39. Zoznam svadobných darov vám pomôže vyhnúť sa tomu, že dostane rovnaký dar viackrát
 40. Svadobné obrúčky na celý život
 41. Dokonalý účes vďaka maske na vlasy?
 42. Výber matracu pre dieťa podľa materiálu
 43. Najlepší catering na svadbu? Máme pre vás tip!
 44. TOUS – rodinná značka, ktorá ponúka krásne náušnice
 45. Vytvorte si svadobný web. Prečo?
 46. Svadba dnes: výzdoba a catering
 47. Chcete svadobné obrúčky na celý život? Vyberte si Brilas
 48. Balíček kozmetickej prvej pomoci na svadbu
 49. Zásnubný prsteň so zirkónom alebo s diamantom?
 50. Ako správne požiadať o ruku?
 51. Ako naplánovať svadbu a nezošalieť? Poradíme vám!
 52. Svadobné šaty a doplnky za najlepšie ceny? Vyskúšajte bazár!
 53. Chcete dokonalý svadobný účes? Použite moderné clip in vlasy
 54. Správny krok v živote
 55. Vyzeraj vo svadobný deň dokonalo s prírodným balzamom na pery od MARKa
 56. Jeseň a svadby: Čo z toho vyťažiť?
 57. Odšťavovače – nákupný radca ako vybrať ten najlepší!
 58. Securia Pro – kamerové systémy
 59. Ako ušetriť na svadbe ako nič?
 60. Spoznáte rozdiel medzi diamantom a sklíčkom?
 61. Toto sú 3 najdôležitejšie veci vašej svadby, ktoré by ste mali zariadiť ako prvé
 62. Najväčšie mýty o svadobných obrúčkach
 63. Svadobné oznámenie – čo všetko o ňom musíte vedieť
 64. Ako vybrať výslužkové víno
 65. 4 spôsoby, ako to vyjadriť šperkom
 66. Čo by ste mali vedieť pred fotením svadby?
 67. Svadobné tradície, na ktoré by ste nemali zabudnúť ani vy!
 68. Svadobné šaty, ktoré si okamžite zamilujete!
 69. Šperky pre nevestu na jej svadobný deň
 70. Svadobný plánovač môže zmierniť chaos pri chystaní svadby
 71. TOP 20 typov ľudí, ktorých nájdete na každej svadbe
 72. Plánovanie svadby: každý z iného regiónu, kde spraviť svadbu?
 73. Svadba je spojenie dvoch rodín. Keď sú neznáme, je to ťažšie
 74. Svadobný obrad na hrade Devín? Prečo nie?
 75. Príbeh: Pozvanie na svadbu s ubytovaním a jej oplatenie
 76. Rusínska svadba a zážitky zo zvykov a oslavy
 77. Zlatý, alebo strieborný šperk ako svadobný dar má výhody aj nevýhody
 78. Svadba a svadobné fotografie v kysuckom skanzene Vychylovka
 79. Gravírovanie do svadobných obrúčok, koľko stojí a ako prebieha
 80. Svadba v kaštieli vo Svätom Antone (Antol): informácie a postup
 81. Milujete sa a chcete sa tajne vziať? Tajná rýchla svadba na matrike, či mimo
 82. Svadobný fotograf a kameraman v jednej osobe – výhody a nevýhody
 83. Objednávate, alebo pijete šampanské? Pozor, nemýľte si ho so sektom
 84. Svadobná výzdoba auta má tiež niekoľko svojich pravidiel
 85. Svadobná limuzína je drahý luxus: koľko stojí a aký je výber?
 86. Svadba v kostole s pokrsteným ateistom je aj na vôli kňaza
 87. Ako ušetriť: Svadobné obrúčky nemusia byť vždy len zlaté, čo tak Ag?
 88. Svadobné prípravy: Dilema, koho pozvať na svadbu?
 89. Typy výročia svadieb: od bavlnenej po platinovú svadbu
 90. Svadba v kostole s nepokrsteným ateistom – potrebujete sobášny dišpenz
 91. Ako ušetriť: Svadobné návleky na stoličky nemusia vždy stáť veľa

Od topánok, šperkov až po spodnú bielizeň, v skutočnosti existuje veľa svadobných doplnkov, ktoré treba preskúmať. Svadobné doplnky dodajú vašim svadobným šatám niečo extra. 

Ak hľadáte inšpiráciu, zahrnuli sme pre vás niekoľko užitočných tipov na svadobné doplnky, ako aj to, ako sa v nich zorientovať, vybrať si a zároveň si užívať váš životný okamih.

Užitočné tipy pre výber vhodných svadobných doplnkov

1. Výber svadobných šiat

Znie to ako samozrejmosť, no bez nich sa jednoducho nedajú kúpiť vhodné svadobné doplnky. Viete na čo myslieť pri výbere svadobných šiat?

2. Zvážte farebnosť doplnkov

I keď už dávno neplatí, že svadobné šaty by mali byť iba biele, dbajte na to, aby ste to príliš s farebnými doplnkami neprehnali. Zlaté doplnky sú už roky veľmi obľúbené a zlato je momentálne v trende. Strieborné doplnky pristanú najmä nevestám v bielych svadobných šatách.

3. Dbajte na materiál

Osvedčená klasika sú doplnky z perál v rôznych podobách. Hodiť sa ale môže aj žlté alebo biele zlato či striebro.

4. Nezatieňte svadobné šaty

Svadobné šaty by mali byt’ stredobodom pozornosti a doplnky by mali len podčiarknuť váš svadobný outfit.

5. Menej je viac

Toto staré pravidlo platí aj pri výbere svadobných doplnkov. V jednoduchosti je krása a nie je vždy potrebné, aby ste vlastnili všetky doplnky, ktoré ponúka trh.

6. Myslite na váš rozpočet

Vyberajte a voľte také svadobné doplnky, ktoré vám budú nielen vzhľadovo, ale aj cenovo vyhovovať.

7. Buďte sama sebou

Doplnky majú podčiarknuť váš vzhľad a zvýrazniť tie časti tela, na ktoré ste hrdá. Zvoľte tie, v ktorých sa budete cítiť sebavedomo a pohodlne. Ak si nie ste istá výberom doplnkov a nechcete pokaziť váš svadobný outfit, vsaďte na klasiku. Alebo si nechajte poradiť v svadobnom salóne.

Svadobné doplnky, ktoré budete potrebovať vo svoj svadobný deň

Svadobné topánky

Topánky sú pravdepodobne jedným z najdôležitejších svadobných doplnkov pre nevestu. Či už chcete vysoké alebo nízke podpätky, pri výbere svadobných topánok zvážte samozrejme vaše pohodlie, ako aj miesto a štýl svadby. Napríklad, ak budete väčšinu svojho svadobného dňa vonku na tráve, ihličkové podpätky pravdepodobne nebudú pohodlné. Vtedy radšej zvoľte sandále alebo ploché nízke topánky.

Mnohé svadobné salóny ponúkajú svadobnú obuv, ktorá sa vyrába aj na mieru, z množstva materiálov, a tak si ich viete vyskladať podľa seba. Tu zvážte fakt, že taká výroba môže trvať až 6-8 týždňov.

Prečítajte si: 7 inšpirácií elegantných doplnkov pre ženícha.

Vlasové doplnky

Veľa možností máte aj pri výbere vlasových doplnkov. Samozrejme sem patrí tradičný závoj. Závoj si môžete zvoliť v rôznych dĺžkach alebo sa rozhodnúť ísť úplne bez závoja. Nemusíte sa báť, že by ste nevyzerali ako nevesta. Ak sa rozhodnete ísť bez závoja, existuje veľa ďalších možností, z ktorých si môžete vybrať. Dôležité je to, aby ste zistili, ktorý vlasový doplnok bude vyzerať s vašimi svadobnými šatami čo najlepšie.

Kvety sú prirodzeným doplnkom do vlasov, môžete si vybrať jeden kvet alebo celú kvetinovú korunu, živé alebo umelé kvetinové doplnky. Okrem kvetov sú tu aj čelenky, sponky do vlasov, stuhy, mašle, hrebienky. Pre vintage nádych môžete siahnuť po fascinátore alebo zvoľte účes s pierkami.

Ak máte na sebe minimalistickejšiu róbu, môžete si vybrať výrazné doplnky, ktoré outfitu dodajú šmrnc. Ak je váš vzhľad naopak inšpirovaný 90-tými rokmi, zvoľte trblietavé sponky do vlasov.

Svadobné šperky

Najviditeľnejší svadobnými doplnkami okrem šiat, ktoré budete nosiť vo svoj svadobný deň, sú šperky. Je iba na vás, či sa rozhodnete mať výrazné šperky a či sa k vaším šatám vôbec hodia. Našou najlepšou radou je, aby ste to s príliš veľa šperkami neprehnali. Jeden alebo dva starostlivo vybrané kúsky sú pravdepodobne všetko, čo budete potrebovať, aby ste zažiarili.

Spodné prádlo

Rovnako aj spodná bielizeň je kľúčovou súčasťou svadobného outfitu každej nevesty. Spodnú bielizeň budete mať na sebe počas celého svadobného dňa, a preto by ste sa mali zamerať na jej vhodný výber. V tento výnimočný deň by ste sa určite nemali uspokojiť so spodnou bielizňou, ktorú nosíte úplne bežne. Vydávate sa len raz a predpokladáme, že sa počas svadobného dňa chcete cítiť čo najpríjemnejšie a sebavedomo.

Obzvlášť pri podprsenke pod svadobné šaty by ste si s výberom mali dať záležať. Prejdite si rôznych sprievodcov výberom správnej podprsenky na akúkoľvek príležitosť, aby vám perfektne sedela.

Pri výbere podprsenky sa nedajte zlákať vzhľadom, vsaďte skôr na jej komfort, tvar a funkčnosť. Podprsenka by nemala byť výrazným prvkom a nemalo by ju byť pod svadobnými šatami vidieť. Zvážte rôzne typy podprseniek.

Ak máte svadobné šaty bez ramienok, pod takéto šaty je ideálna podprsenka bez ramienok, teda podprsenka v strihu tzv. balkonetka, ktorá má väčšinou po obvode silikónové pásiky, vďaka ktorým na tele drží a nepadá.

Pri svadobných šatách s holým chrbtom zvoľte nalepovaciu podprsenku. Tu však treba mať istotu, že bude na svojom mieste držať počas celého svadobného dňa.

Ak si pod šaty počas dňa vyberiete funkčnejšiu spodnú bielizeň, na svadobnú noc môžete zvážiť niečo odvážnejšie.

Podväzok

Podväzok je ideálnou príležitosťou, ako zakomponovať niečo nezvyčajné do vášho svadobného looku. Ručne vyšívané krajkové podväzky zdobené korálkami môžu byť výbornou voľbou aj ako spodné prádlo na vašu svadobnú noc.

Bunda alebo bolero

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste do vášho svadobného outfitu mali zahrnúť bundu, bolerko alebo inú formu vrchného oblečenia. Napríklad, ak máte šaty bez ramienok a chceli by ste sa o niečo viac zahaliť na váš obrad v kostole, bolero alebo štóla je pre vás ako stvorené. Samozrejme, ak sa vaša svadba bude konať v chladnejších mesiacoch, bundička je “must have.”

Rukavice

Pre veľmi tradičný, vintage-inšpirovaný vzhľad sa niektoré nevesty rozhodnú aj pre rukavice. Svadobné rukavičky taktiež nájdete v rôznych dĺžkach a štýloch. Od zápästia až po lakte, z látok ako je čipka, koža alebo satén. Trendom sú v súčasnosti aj bezprstové čipkované rukavice, ktoré sú skvelou voľbou na nosenie počas obradu, pretože si ich počas výmeny prsteňa nemusíte dávať dole.

Kabelka

Ďalší doplnok na našom zozname doplnkov pre svadobný deň je kabelka. Pravdepodobne nebudete nosiť kabelku počas svadobného obradu, ak však existujú určité veci, ktoré by ste chceli mať so sebou ako napríklad make-up na doladenie, hrebeň alebo vreckovky, kabelka sa vám bude hodiť.

Ostatné svadobné doplnky

Existujú aj iné doplnky, ktoré možno budete potrebovať pred alebo po obrade. Svadobný župan má praktické využitie a určite uľahčí váš svadobný deň. Budete sa v ňom cítiť pohodlne a pri prezliekaní do svadobných šiat vám nezničí účes a ani make-up.

Ďalej to môže byť náhradná obuv, pretože nikdy neviete, či vás nebudú svadobné topánky po celom dni tlačiť a omínať. Pribaliť si môžete aj dámske hodinky festina, silonky, ponožky, poprípade klobúk alebo slnečné okuliare.

Čomu sa vyhnúť pri výbere svadobných doplnkov?

Keď príde na váš veľký deň, záleží aj na tých najmenších detailoch. Svadobné doplnky, ak nie sú vhodne zvolené, môžu zničiť váš outfit. Tomuto by ste ste mali vyhnúť.

Nekupujte doplnky príliš neskoro

Neplánovaním vopred by ste sa zbytočne mohli ocitnúť v strese. Vaše vyhliadnuté náušnice môžu byť vypredané, doručenie môže trvať týždne, možno sa vám nepáči strih a zúfalo si želáte, aby ste mali ešte mesiac alebo dva na to, aby ste si ho nechali prerobiť alebo ste si nestihli kúpiť vhodnú obuv. Potenciálne riziko, že necháte čokoľvek, čo súvisí so svadbou, na poslednú chvíľu, je príliš veľké na to, aby ste hazardovali s časom v jeden z najdôležitejších dní vášho života.

Nezabudnite na nohy a nechty

Vždy existuje šanca, že fotograf bude chcieť nasnímať váš nádherný prsteň zblízka, takže ak viete, že objektív bude približovať vaše ruky, uistite sa, že im venujete dostatočnú starostlivosť.

Pri výbere laku na nechty majte na pamäti farbu šiat, farbu vlasov, šaty pre družičky, kyticu a štýl vášho líčenia. Ak si nie ste isté, zvoľte jednoduchú francúzsku manikúru, bielu alebo jemnú farbu. Ak sa nebojíte výrazných farieb, choďte do toho!

Tip: Pozrite si 35 inšpirácii na TOP gélové nechty.

Nenechajte sa zmiasť trendami

V súčasných svadobných trendoch mnohí dizajnéri experimentujú s rôznymi tkaninami, textúrami a ozdobami. Aj keď to môže byť skvelá inšpirácia, nie vždy to musí byť vhodná voľba pre všetky nevesty.

Ak šaty a závoj, ktore ste si vybrali, sú sami o sebe extravagantné a využívajú zmes rôznych látok a textúr, majú zložité vzory a veľa ozdôb, nemusíte váš svadobný outfit dopĺňať ešte aj o módne trendy. Nechajte šaty hovoriť sami o sebe.

Nepreháňajte to

Nevesty môžu byť veľmi rýchlo nadšené z nákupu rôznych doplnkov. Niekedy by najradšej mali všetko. Avšak predtým, ako použijete kreditnú kartu, berte do úvahy štýl a ozdobu vašich šiat. Ak sú vaše šaty dosť trblietavé, zdobené kamienkami a kryštálmi, možno zistíte, že vám postačí pár jednoduchých náušníc. Nebude vám treba ešte aj závoj, náhrdelník, čelenky, náramky, prstene.

Tip: Viete, ako sa vhodne obliecť na svadbu aj ako hosť?

Samozrejme v závislosti od výberu doplnkov a vášho štýlu môže kombinácia rôznych doplnkov fungovať krásne, ale menej je zvyčajne viac.

 

Dominika Blchová, PoctiveSEO.sk

 

Tags:

Related Article

No Related Article