1. Žiarivá a bezchybná pleť na svadbu: Tipy a rady pre budúce nevesty
 2. Svadobná torta na mieru aj nastylovanie candy baru. Ako fungujú Sladkosti pre hosti?
 3. Zlato s hologramovou ochranou rozširuje hranice tradičného investovania
 4. Zmrzlinové stroje, výrobníky ľadu a šľahačky – dezerty, které zákazníka okúzlia!
 5. Moje, tvoje, naše – čo je bezpodielové vlastníctvo manželov?
 6. Prečo si na svadbu objednať služby profesionálneho fotografa
 7. 3 miesta, kde vaša vyvolená zaručene povie áno
 8. Našli sme ideálne miesto pre romantické zásnuby
 9. Ako si vybrať perfektnú sklenenú fľašu na alkohol
 10. 5 tipov, ako si vybrať šperky na svadbu
 11. Zubné implantáty: Pre koho sú vhodné a ako vlastne fungujú?
 12. Ako žiť viac ekologicky? Toto sú naše tipy, ktorých by ste sa mali držať
 13. 5 tipov na nevšednú žiadosť o ruku
 14. Dizajn snubných prsteňov na svadobný obrad: aktuálne trendy
 15. Čas večierkov je tu. Páni, nezabudnite na doplnky!
 16. Vegánske šampóny – čo to vlastne je a prečo sa ich oplatí používať?
 17. Zlaté prstene sú ozdobou každej spoločenskej udalosti
 18. Dámske teplákové súpravy – prinášajú túto jeseň pohodlie a komfort
 19. Na svadbu ako hosť? Poradíme vám, ako sa obliecť
 20. Oblečenie ktoré pristane každej žene. Hľadáte skvelo padnúce šaty na oslavu, párty alebo rodinné stretnutie? Inšpirujte sa!
 21. Tipy a inšpirácie, ako zvoliť vhodné svadobné doplnky
 22. Výber svadobných obrúčok? Poradíme vám
 23. Záhradný stan zastreší aj vašu svadbu
 24. 5 TIPOV ako si vybrať svadobné obrúčky
 25. Frekvenčný menič – dôležité informácie
 26. Tipy pre nevesty, ako sa pripraviť a čo si obliecť na svadobnú noc
 27. Plánovanie svadby
 28. Suché a popraskané pery v zime: vieme, čo pomáha!
 29. Ako naplánovať svadbu, aj keď ste s partnerom úplne odlišné osobnosti
 30. Sypaný čaj aj ako netradičná výslužka
 31. Aké sú výhody komplexného čistenia?
 32. Frenulotómia môže byť riešením aj pre vás
 33. Športovci to nemajú jednoduché. Naplánovať svadbu niečo trvá
 34. Jednoduché tipy, ako sa pripraviť na svadbu bez stresov
 35. Ohňovzdorné party stany sú to pravé na slávnosti či svadby
 36. Trendy v svadobných účesoch na rok 2021
 37. Kedy je ideálny čas na svadbu? To vám pravdepodobne nepovie nikto
 38. Dokonale nalíčená budete len s kvalitnou kozmetikou
 39. Hľadáte vhodný svadobný dar? Venujte investičné zlato
 40. Udržať si majetok aj v dobe krízy pomôže investícia do zlata
 41. Svadba v športovom svete? Očakávajte celý tím
 42. Zoznam svadobných darov vám pomôže vyhnúť sa tomu, že dostane rovnaký dar viackrát
 43. Svadobné obrúčky na celý život
 44. Dokonalý účes vďaka maske na vlasy?
 45. Výber matracu pre dieťa podľa materiálu
 46. Najlepší catering na svadbu? Máme pre vás tip!
 47. TOUS – rodinná značka, ktorá ponúka krásne náušnice
 48. Vytvorte si svadobný web. Prečo?
 49. Svadba dnes: výzdoba a catering
 50. Chcete svadobné obrúčky na celý život? Vyberte si Brilas
 51. Balíček kozmetickej prvej pomoci na svadbu
 52. Zásnubný prsteň so zirkónom alebo s diamantom?
 53. Ako správne požiadať o ruku?
 54. Ako naplánovať svadbu a nezošalieť? Poradíme vám!
 55. Svadobné šaty a doplnky za najlepšie ceny? Vyskúšajte bazár!
 56. Chcete dokonalý svadobný účes? Použite moderné clip in vlasy
 57. Správny krok v živote
 58. Vyzeraj vo svadobný deň dokonalo s prírodným balzamom na pery od MARKa
 59. Jeseň a svadby: Čo z toho vyťažiť?
 60. Odšťavovače – nákupný radca ako vybrať ten najlepší!
 61. Securia Pro – kamerové systémy
 62. Ako ušetriť na svadbe ako nič?
 63. Spoznáte rozdiel medzi diamantom a sklíčkom?
 64. Toto sú 3 najdôležitejšie veci vašej svadby, ktoré by ste mali zariadiť ako prvé
 65. Najväčšie mýty o svadobných obrúčkach
 66. Svadobné oznámenie – čo všetko o ňom musíte vedieť
 67. Ako vybrať výslužkové víno
 68. 4 spôsoby, ako to vyjadriť šperkom
 69. Čo by ste mali vedieť pred fotením svadby?
 70. Svadobné tradície, na ktoré by ste nemali zabudnúť ani vy!
 71. Svadobné šaty, ktoré si okamžite zamilujete!
 72. Šperky pre nevestu na jej svadobný deň
 73. Svadobný plánovač môže zmierniť chaos pri chystaní svadby
 74. TOP 20 typov ľudí, ktorých nájdete na každej svadbe
 75. Plánovanie svadby: každý z iného regiónu, kde spraviť svadbu?
 76. Svadba je spojenie dvoch rodín. Keď sú neznáme, je to ťažšie
 77. Svadobný obrad na hrade Devín? Prečo nie?
 78. Príbeh: Pozvanie na svadbu s ubytovaním a jej oplatenie
 79. Rusínska svadba a zážitky zo zvykov a oslavy
 80. Zlatý, alebo strieborný šperk ako svadobný dar má výhody aj nevýhody
 81. Svadba a svadobné fotografie v kysuckom skanzene Vychylovka
 82. Gravírovanie do svadobných obrúčok, koľko stojí a ako prebieha
 83. Svadba v kaštieli vo Svätom Antone (Antol): informácie a postup
 84. Milujete sa a chcete sa tajne vziať? Tajná rýchla svadba na matrike, či mimo
 85. Svadobný fotograf a kameraman v jednej osobe – výhody a nevýhody
 86. Objednávate, alebo pijete šampanské? Pozor, nemýľte si ho so sektom
 87. Svadobná výzdoba auta má tiež niekoľko svojich pravidiel
 88. Svadobná limuzína je drahý luxus: koľko stojí a aký je výber?
 89. Svadba v kostole s pokrsteným ateistom je aj na vôli kňaza
 90. Ako ušetriť: Svadobné obrúčky nemusia byť vždy len zlaté, čo tak Ag?
 91. Svadobné prípravy: Dilema, koho pozvať na svadbu?
 92. Typy výročia svadieb: od bavlnenej po platinovú svadbu
 93. Svadba v kostole s nepokrsteným ateistom – potrebujete sobášny dišpenz
 94. Ako ušetriť: Svadobné návleky na stoličky nemusia vždy stáť veľa
streda, 19 júna, 2024
 1. Žiarivá a bezchybná pleť na svadbu: Tipy a rady pre budúce nevesty
 2. Svadobná torta na mieru aj nastylovanie candy baru. Ako fungujú Sladkosti pre hosti?
 3. Zlato s hologramovou ochranou rozširuje hranice tradičného investovania
 4. Zmrzlinové stroje, výrobníky ľadu a šľahačky – dezerty, které zákazníka okúzlia!
 5. Moje, tvoje, naše – čo je bezpodielové vlastníctvo manželov?
 6. Prečo si na svadbu objednať služby profesionálneho fotografa
 7. 3 miesta, kde vaša vyvolená zaručene povie áno
 8. Našli sme ideálne miesto pre romantické zásnuby
 9. Ako si vybrať perfektnú sklenenú fľašu na alkohol
 10. 5 tipov, ako si vybrať šperky na svadbu
 11. Zubné implantáty: Pre koho sú vhodné a ako vlastne fungujú?
 12. Ako žiť viac ekologicky? Toto sú naše tipy, ktorých by ste sa mali držať
 13. 5 tipov na nevšednú žiadosť o ruku
 14. Dizajn snubných prsteňov na svadobný obrad: aktuálne trendy
 15. Čas večierkov je tu. Páni, nezabudnite na doplnky!
 16. Vegánske šampóny – čo to vlastne je a prečo sa ich oplatí používať?
 17. Zlaté prstene sú ozdobou každej spoločenskej udalosti
 18. Dámske teplákové súpravy – prinášajú túto jeseň pohodlie a komfort
 19. Na svadbu ako hosť? Poradíme vám, ako sa obliecť
 20. Oblečenie ktoré pristane každej žene. Hľadáte skvelo padnúce šaty na oslavu, párty alebo rodinné stretnutie? Inšpirujte sa!
 21. Tipy a inšpirácie, ako zvoliť vhodné svadobné doplnky
 22. Výber svadobných obrúčok? Poradíme vám
 23. Záhradný stan zastreší aj vašu svadbu
 24. 5 TIPOV ako si vybrať svadobné obrúčky
 25. Frekvenčný menič – dôležité informácie
 26. Tipy pre nevesty, ako sa pripraviť a čo si obliecť na svadobnú noc
 27. Plánovanie svadby
 28. Suché a popraskané pery v zime: vieme, čo pomáha!
 29. Ako naplánovať svadbu, aj keď ste s partnerom úplne odlišné osobnosti
 30. Sypaný čaj aj ako netradičná výslužka
 31. Aké sú výhody komplexného čistenia?
 32. Frenulotómia môže byť riešením aj pre vás
 33. Športovci to nemajú jednoduché. Naplánovať svadbu niečo trvá
 34. Jednoduché tipy, ako sa pripraviť na svadbu bez stresov
 35. Ohňovzdorné party stany sú to pravé na slávnosti či svadby
 36. Trendy v svadobných účesoch na rok 2021
 37. Kedy je ideálny čas na svadbu? To vám pravdepodobne nepovie nikto
 38. Dokonale nalíčená budete len s kvalitnou kozmetikou
 39. Hľadáte vhodný svadobný dar? Venujte investičné zlato
 40. Udržať si majetok aj v dobe krízy pomôže investícia do zlata
 41. Svadba v športovom svete? Očakávajte celý tím
 42. Zoznam svadobných darov vám pomôže vyhnúť sa tomu, že dostane rovnaký dar viackrát
 43. Svadobné obrúčky na celý život
 44. Dokonalý účes vďaka maske na vlasy?
 45. Výber matracu pre dieťa podľa materiálu
 46. Najlepší catering na svadbu? Máme pre vás tip!
 47. TOUS – rodinná značka, ktorá ponúka krásne náušnice
 48. Vytvorte si svadobný web. Prečo?
 49. Svadba dnes: výzdoba a catering
 50. Chcete svadobné obrúčky na celý život? Vyberte si Brilas
 51. Balíček kozmetickej prvej pomoci na svadbu
 52. Zásnubný prsteň so zirkónom alebo s diamantom?
 53. Ako správne požiadať o ruku?
 54. Ako naplánovať svadbu a nezošalieť? Poradíme vám!
 55. Svadobné šaty a doplnky za najlepšie ceny? Vyskúšajte bazár!
 56. Chcete dokonalý svadobný účes? Použite moderné clip in vlasy
 57. Správny krok v živote
 58. Vyzeraj vo svadobný deň dokonalo s prírodným balzamom na pery od MARKa
 59. Jeseň a svadby: Čo z toho vyťažiť?
 60. Odšťavovače – nákupný radca ako vybrať ten najlepší!
 61. Securia Pro – kamerové systémy
 62. Ako ušetriť na svadbe ako nič?
 63. Spoznáte rozdiel medzi diamantom a sklíčkom?
 64. Toto sú 3 najdôležitejšie veci vašej svadby, ktoré by ste mali zariadiť ako prvé
 65. Najväčšie mýty o svadobných obrúčkach
 66. Svadobné oznámenie – čo všetko o ňom musíte vedieť
 67. Ako vybrať výslužkové víno
 68. 4 spôsoby, ako to vyjadriť šperkom
 69. Čo by ste mali vedieť pred fotením svadby?
 70. Svadobné tradície, na ktoré by ste nemali zabudnúť ani vy!
 71. Svadobné šaty, ktoré si okamžite zamilujete!
 72. Šperky pre nevestu na jej svadobný deň
 73. Svadobný plánovač môže zmierniť chaos pri chystaní svadby
 74. TOP 20 typov ľudí, ktorých nájdete na každej svadbe
 75. Plánovanie svadby: každý z iného regiónu, kde spraviť svadbu?
 76. Svadba je spojenie dvoch rodín. Keď sú neznáme, je to ťažšie
 77. Svadobný obrad na hrade Devín? Prečo nie?
 78. Príbeh: Pozvanie na svadbu s ubytovaním a jej oplatenie
 79. Rusínska svadba a zážitky zo zvykov a oslavy
 80. Zlatý, alebo strieborný šperk ako svadobný dar má výhody aj nevýhody
 81. Svadba a svadobné fotografie v kysuckom skanzene Vychylovka
 82. Gravírovanie do svadobných obrúčok, koľko stojí a ako prebieha
 83. Svadba v kaštieli vo Svätom Antone (Antol): informácie a postup
 84. Milujete sa a chcete sa tajne vziať? Tajná rýchla svadba na matrike, či mimo
 85. Svadobný fotograf a kameraman v jednej osobe – výhody a nevýhody
 86. Objednávate, alebo pijete šampanské? Pozor, nemýľte si ho so sektom
 87. Svadobná výzdoba auta má tiež niekoľko svojich pravidiel
 88. Svadobná limuzína je drahý luxus: koľko stojí a aký je výber?
 89. Svadba v kostole s pokrsteným ateistom je aj na vôli kňaza
 90. Ako ušetriť: Svadobné obrúčky nemusia byť vždy len zlaté, čo tak Ag?
 91. Svadobné prípravy: Dilema, koho pozvať na svadbu?
 92. Typy výročia svadieb: od bavlnenej po platinovú svadbu
 93. Svadba v kostole s nepokrsteným ateistom – potrebujete sobášny dišpenz
 94. Ako ušetriť: Svadobné návleky na stoličky nemusia vždy stáť veľa

Hľadáte dokonalú sklenenú fľašu na alkohol? Nehľadaj ďalej! V tejto príručke vám odhalíme tajomstvá výberu ideálnej sklenenej fľaše na alkohol, ktorá spĺňa všetky vaše požiadavky. Či už ste seriózny zberateľ, začínajúci mixológ alebo jednoducho niekto, kto oceňuje jemné liehoviny, nájdenie tej správnej fľaše môže zlepšiť váš zážitok z pitia a dodať vášmu domácemu baru nádych sofistikovanosti.

Ale ako si vybrať perfektnú sklenenú fľašu na alkohol? Aké faktory by ste mali zvážiť?

Faktory, ktoré treba zvážiť pri výbere sklenenej fľaše na alkohol

Pri výbere sklenenej fľaše na alkohol vstupuje do hry niekoľko faktorov. Tu je niekoľko kľúčových úvah, ktoré vám môžu pomôcť urobiť informované rozhodnutie:

Veľkosť: Na veľkosti záleží! Uprednostňujete veľkú, výraznú fľašu alebo menšiu, kompaktnejšiu variantu? Premýšľajte o svojom úložnom priestore a o tom, koľko alkoholu plánujete mať po ruke.

Tvar: Tvar fľaše ovplyvňuje nielen estetiku, ale ovplyvňuje aj to, ako dobre sa nalieva. Zvážte tvar, ktorý dopĺňa váš preferovaný alkohol a umocňuje zážitok z nalievania.

Kvalita skla: Kvalita skla je rozhodujúca pre správne skladovanie alkoholu. Hľadajte fľaše vyrobené z kvalitného, odolného skla, ktoré je odolné voči rozbitiu a dokáže zachovať integritu alkoholu.

Materiál: Sklenené fľaše môžu byť vyrobené z rôznych materiálov, ako je kremeň, jantár a farebné sklo. Každý materiál prepožičiava svoje jedinečné čaro a funkčnosť. Myslite na celkovú estetickú príťažlivosť a ochranu, ktorú poskytuje alkoholu vo vnútri.

Dizajn: Dizajn fľaše môže vypovedať o značke a kvalite alkoholu, ktorý obsahuje. Máte radšej elegantný a minimalistický dizajn alebo niečo viac zdobené a dekoratívne? Zvážte, ako sa dizajn zhoduje s vaším osobným štýlom a celkovou atmosférou vášho baru alebo domova. Tvar a dizajn sklenenej fľaše môže výrazne ovplyvniť nielen jej estetiku, ale aj funkčnosť.

Možnosti veľkosti a tvaru

Sklenené fľaše na alkohol sa vyrábajú v rôznych veľkostiach a tvaroch, pričom každá slúži na konkrétny účel.

Tu je niekoľko populárnych možností:

 • Štandardné fľaše na alkohol: Toto sú klasické fľaše, ktoré často vidíte v obchodoch s alkoholom. Zvyčajne majú objem od 750 ml do 1 litra a môžu sa pochváliť elegantným dizajnom.
 • Dekantéry: Dekantéry neslúžia len ako nádoba na váš alkohol, ale dodávajú vášmu zážitku pri servírovaní aj nádych elegancie. Prichádzajú v rôznych tvaroch, od valcových cez štvorcové až po jedinečne tvarované vzory.
 • Fľaštičky: Ak hľadáte prenosnejšiu možnosť, fľaše sú skvelou voľbou. Tieto malé, vreckové fľaše sú pohodlné a štýlové, ideálne na to, aby ste si vzali svoj obľúbený alkohol na cesty.

Kompatibilita s typom alkoholu: Rôzne druhy alkoholu majú špecifické požiadavky, pokiaľ ide o skladovanie. Zvážte alkoholický nápoj, ktorý plánujete skladovať, a vyberte si sklenenú fľašu, ktorá je vhodná pre daný typ. Napríklad:

 • Liehoviny: Rozhodnite sa pre fľaše s tesným uzáverom, aby sa zabránilo vyparovaniu a zachovala sa chuť.
 • Víno: Vyberte si fľaše s dlhším hrdlom, aby sa uľahčilo nalievanie, a korkom, ktorý umožní správne zrenie.
 • Pivo alebo jablčný mušt: Hľadajte fľaše so vzduchotesným uzáverom alebo naklápacím vrchnákom, aby ste udržali sýtenie oxidom uhličitým nedotknuté.
 • Likéry alebo sirupy: Zvážte fľaše so širším otvorom pre ľahké nalievanie a odmeranie.

Po zvážení týchto faktorov si môžete vybrať perfektnú sklenenú fľašu na alkohol, ktorá vyhovuje vašim potrebám na skladovanie, zachováva chuť alkoholu a dodáva vašej zbierke nádych elegancie. Nezabudnite si vybrať fľašu, ktorá nielen dobre funguje, ale tiež dopĺňa váš osobný štýl a preferencie.

Veľkosť:

 • Akú veľkosť fľaše potrebujete na základe množstva alkoholu, ktoré plánujete skladovať?
 • Pri výbere veľkosti fľaše zvážte úložný priestor a pohodlie.

Tvar:

 • Zodpovedá tvar fľaše estetike, ktorú si prajete?
 • Rôzne tvary môžu vyvolať rôzne pocity a dodať vašej alkoholovej prezentácii vizuálnu príťažlivosť.

Materiál:

 • Je sklo vysoko kvalitné a odolné?
 • Hľadajte fľaše vyrobené z pevného skla, ktoré vydržia náročnú manipuláciu a skladovanie.

Dizajn:

 • Má fľaša dizajn, ktorý dopĺňa skladovaný alkohol?
 • Zvážte umiestnenie štítkov, štýl uzáveru a celkové prvky dizajnu, ktoré rezonujú s vašimi osobnými preferenciami.

Uzáver:

 • Aký typ uzáveru je najvhodnejší pre vaše potreby?
 • Rozhodnite sa, či uprednostňujete korok, skrutkovací uzáver alebo inú možnosť uzáveru na základe konkrétneho alkoholu, ktorý skladujete.

Transparentnosť:

 • Chcete fľašu, ktorá je číra alebo farebná?
 • Zamyslite sa nad viditeľnosťou vášho alkoholu a nad tým, či by priehľadné alebo farebné sklo zlepšilo celkovú prezentáciu.

Čistenie a údržba:

 • Dá sa fľaša ľahko čistiť a udržiavať?
 • Hľadajte fľaše so širokými otvormi alebo odnímateľnými uzávermi pre jednoduché čistenie, najmä ak ich plánujete znova použiť.

Príležitosti na budovanie značky:

 • Uvažujete o použití fľaše na účely značky?
 • Preskúmajte možnosti, ktoré umožňujú vlastné označovanie, leptanie alebo embosovanie na prezentáciu vašej značky alebo osobného kontaktu.

Po zvážení týchto faktorov si môžete s istotou vybrať perfektnú sklenenú fľašu na alkohol, ktorá zodpovedá vašim estetickým preferenciám, zachováva kvalitu vášho alkoholu a spĺňa vaše špecifické potreby. Či už ste zberateľ, domáci pivovar alebo nakupujete pre komerčné prostredie, je dôležité investovať čas a premýšľať do výberu ideálnej sklenenej fľaše na alkohol pre skutočne príjemný zážitok z pitia. Na zdravie!

Výber správnej sklenenej fľaše na alkohol na rôzne druhy alkoholu

Pri výbere sklenenej fľaše na alkohol je dôležité zvážiť konkrétny druh alkoholu, ktorý budete skladovať. Rôzne druhy alkoholu majú rôzne požiadavky, pokiaľ ide o konzerváciu a prezentáciu. Poďme preskúmať niektoré kľúčové faktory, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere dokonalej sklenenej fľaše na alkohol pre vaše špecifické potreby.

1. Šampanské a šumivé vína

Pre šampanské a šumivé vína je dôležité vybrať sklenenú fľašu, ktorá odolá tlaku sýtenia oxidom uhličitým. Hľadajte fľaše špeciálne navrhnuté pre šumivé vína, ktoré sú často hrubšie a ťažšie ako bežné sklenené fľaše. Tieto fľaše majú na dne hlbokú jamku alebo jamku, ktorá pomáha rovnomerne rozložiť tlak.

2. Liehoviny a likéry

Pokiaľ ide o skladovanie liehovín a likérov, vzduchotesnosť je nanajvýš dôležitá pre zachovanie kvality a chuti. Rozhodnite sa pre fľaše s tesne priliehajúcimi uzávermi alebo korkovými zátkami, aby ste zabránili vyparovaniu a zabránili alkoholu absorbovať vonkajšie pachy. Fľaša by mala byť tiež vyrobená z nereaktívneho skleneného materiálu, aby sa zabezpečilo, že aróma alkoholu zostane nedotknutá.

3. Víno

Pri sklenených fľašiach vína je dôležitým faktorom tvar fľaše. Bordeauxské vína zvyčajne vyžadujú vysokú fľašu s rovnými stenami, zatiaľ čo burgundské vína využívajú fľašu so širším telom. Je to preto, že rôzne vína potrebujú rôzne množstvo kontaktu s kyslíkom, aby rozvinuli svoju chuť. Okrem toho vína s farebnými etiketami alebo jedinečnými tvarmi môžu ťažiť z číreho skla na predvedenie ich vizuálnej príťažlivosti.

4. Špeciálne likéry a nálevy

Ak chcete vyrábať svoje vlastné špeciálne likéry alebo nálevy, oplatí sa preskúmať fľaše s jedinečným dizajnom. Niektoré likéry a nálevy ťažia z toho, že majú širší otvor na pridanie ovocia, bylín alebo korenín. Okrem toho zvážte fľaše so vzduchotesným uzáverom, aby ste zabezpečili, že chute a arómy vašich výtvorov budú dobre zachované.

5. Remeselné pivo

Milovníci remeselného piva zistia, že výber správnej fľaše je kľúčom k zachovaniu sýtosti a chuti piva. Rozhodnite sa pre fľaše tmavej farby, ako je jantárová alebo hnedá, aby ste zabránili UV žiareniu znehodnotiť pivo. Korunkový uzáver alebo otočný uzáver je ideálny na opätovné uzavretie fľaše po otvorení, čím sa zabezpečí, že pivo zostane dlhšie čerstvé.

S prihliadnutím na špecifické požiadavky na alkohol, ktorý chcete skladovať, si môžete vybrať perfektnú sklenenú fľašu, ktorá nielen zachová kvalitu, ale aj zvýrazní celkovú prezentáciu. Zvážte faktory uvedené vyššie a budete na dobrej ceste k výberu ideálnej sklenenej fľaše na alkohol pre vaše potreby.