1. Na svadbu ako hosť? Poradíme vám, ako sa obliecť
 2. Oblečenie ktoré pristane každej žene. Hľadáte skvelo padnúce šaty na oslavu, párty alebo rodinné stretnutie? Inšpirujte sa!
 3. Tipy a inšpirácie, ako zvoliť vhodné svadobné doplnky
 4. Výber svadobných obrúčok? Poradíme vám
 5. Záhradný stan zastreší aj vašu svadbu
 6. 5 TIPOV ako si vybrať svadobné obrúčky
 7. Frekvenčný menič – dôležité informácie
 8. Tipy pre nevesty, ako sa pripraviť a čo si obliecť na svadobnú noc
 9. Plánovanie svadby
 10. Suché a popraskané pery v zime: vieme, čo pomáha!
 11. Ako naplánovať svadbu, aj keď ste s partnerom úplne odlišné osobnosti
 12. Sypaný čaj aj ako netradičná výslužka
 13. Aké sú výhody komplexného čistenia?
 14. Frenulotómia môže byť riešením aj pre vás
 15. Športovci to nemajú jednoduché. Naplánovať svadbu niečo trvá
 16. Jednoduché tipy, ako sa pripraviť na svadbu bez stresov
 17. Ohňovzdorné party stany sú to pravé na slávnosti či svadby
 18. Trendy v svadobných účesoch na rok 2021
 19. Kedy je ideálny čas na svadbu? To vám pravdepodobne nepovie nikto
 20. Dokonale nalíčená budete len s kvalitnou kozmetikou
 21. Hľadáte vhodný svadobný dar? Venujte investičné zlato
 22. Udržať si majetok aj v dobe krízy pomôže investícia do zlata
 23. Pohoda v domácom prostredí = úspech? Láska prekvitá aj v F1
 24. Svadba v športovom svete? Očakávajte celý tím
 25. Zoznam svadobných darov vám pomôže vyhnúť sa tomu, že dostane rovnaký dar viackrát
 26. Svadobné obrúčky na celý život
 27. Dokonalý účes vďaka maske na vlasy?
 28. Výber matracu pre dieťa podľa materiálu
 29. Najlepší catering na svadbu? Máme pre vás tip!
 30. TOUS – rodinná značka, ktorá ponúka krásne náušnice
 31. Vytvorte si svadobný web. Prečo?
 32. Svadba dnes: výzdoba a catering
 33. Chcete svadobné obrúčky na celý život? Vyberte si Brilas
 34. Balíček kozmetickej prvej pomoci na svadbu
 35. Zásnubný prsteň so zirkónom alebo s diamantom?
 36. Ako správne požiadať o ruku?
 37. Ako naplánovať svadbu a nezošalieť? Poradíme vám!
 38. Svadobné šaty a doplnky za najlepšie ceny? Vyskúšajte bazár!
 39. Chcete dokonalý svadobný účes? Použite moderné clip in vlasy
 40. Správny krok v živote
 41. Vyzeraj vo svadobný deň dokonalo s prírodným balzamom na pery od MARKa
 42. Jeseň a svadby: Čo z toho vyťažiť?
 43. Odšťavovače – nákupný radca ako vybrať ten najlepší!
 44. Securia Pro – kamerové systémy
 45. Ako ušetriť na svadbe ako nič?
 46. Spoznáte rozdiel medzi diamantom a sklíčkom?
 47. Toto sú 3 najdôležitejšie veci vašej svadby, ktoré by ste mali zariadiť ako prvé
 48. Najväčšie mýty o svadobných obrúčkach
 49. Svadobné oznámenie – čo všetko o ňom musíte vedieť
 50. Ako vybrať výslužkové víno
 51. 4 spôsoby, ako to vyjadriť šperkom
 52. Čo by ste mali vedieť pred fotením svadby?
 53. Svadobné tradície, na ktoré by ste nemali zabudnúť ani vy!
 54. Svadobné šaty, ktoré si okamžite zamilujete!
 55. Šperky pre nevestu na jej svadobný deň
 56. Svadobný plánovač môže zmierniť chaos pri chystaní svadby
 57. TOP 20 typov ľudí, ktorých nájdete na každej svadbe
 58. Plánovanie svadby: každý z iného regiónu, kde spraviť svadbu?
 59. Svadba je spojenie dvoch rodín. Keď sú neznáme, je to ťažšie
 60. Svadobný obrad na hrade Devín? Prečo nie?
 61. Príbeh: Pozvanie na svadbu s ubytovaním a jej oplatenie
 62. Rusínska svadba a zážitky zo zvykov a oslavy
 63. Zlatý, alebo strieborný šperk ako svadobný dar má výhody aj nevýhody
 64. Svadba a svadobné fotografie v kysuckom skanzene Vychylovka
 65. Gravírovanie do svadobných obrúčok, koľko stojí a ako prebieha
 66. Svadba v kaštieli vo Svätom Antone (Antol): informácie a postup
 67. Milujete sa a chcete sa tajne vziať? Tajná rýchla svadba na matrike, či mimo
 68. Svadobný fotograf a kameraman v jednej osobe – výhody a nevýhody
 69. Objednávate, alebo pijete šampanské? Pozor, nemýľte si ho so sektom
 70. Svadobná výzdoba auta má tiež niekoľko svojich pravidiel
 71. Svadobná limuzína je drahý luxus: koľko stojí a aký je výber?
 72. Svadba v kostole s pokrsteným ateistom je aj na vôli kňaza
 73. Ako ušetriť: Svadobné obrúčky nemusia byť vždy len zlaté, čo tak Ag?
 74. Svadobné prípravy: Dilema, koho pozvať na svadbu?
 75. Typy výročia svadieb: od bavlnenej po platinovú svadbu
 76. Svadba v kostole s nepokrsteným ateistom – potrebujete sobášny dišpenz
 77. Ako ušetriť: Svadobné návleky na stoličky nemusia vždy stáť veľa
streda, 5 októbra, 2022
 1. Na svadbu ako hosť? Poradíme vám, ako sa obliecť
 2. Oblečenie ktoré pristane každej žene. Hľadáte skvelo padnúce šaty na oslavu, párty alebo rodinné stretnutie? Inšpirujte sa!
 3. Tipy a inšpirácie, ako zvoliť vhodné svadobné doplnky
 4. Výber svadobných obrúčok? Poradíme vám
 5. Záhradný stan zastreší aj vašu svadbu
 6. 5 TIPOV ako si vybrať svadobné obrúčky
 7. Frekvenčný menič – dôležité informácie
 8. Tipy pre nevesty, ako sa pripraviť a čo si obliecť na svadobnú noc
 9. Plánovanie svadby
 10. Suché a popraskané pery v zime: vieme, čo pomáha!
 11. Ako naplánovať svadbu, aj keď ste s partnerom úplne odlišné osobnosti
 12. Sypaný čaj aj ako netradičná výslužka
 13. Aké sú výhody komplexného čistenia?
 14. Frenulotómia môže byť riešením aj pre vás
 15. Športovci to nemajú jednoduché. Naplánovať svadbu niečo trvá
 16. Jednoduché tipy, ako sa pripraviť na svadbu bez stresov
 17. Ohňovzdorné party stany sú to pravé na slávnosti či svadby
 18. Trendy v svadobných účesoch na rok 2021
 19. Kedy je ideálny čas na svadbu? To vám pravdepodobne nepovie nikto
 20. Dokonale nalíčená budete len s kvalitnou kozmetikou
 21. Hľadáte vhodný svadobný dar? Venujte investičné zlato
 22. Udržať si majetok aj v dobe krízy pomôže investícia do zlata
 23. Pohoda v domácom prostredí = úspech? Láska prekvitá aj v F1
 24. Svadba v športovom svete? Očakávajte celý tím
 25. Zoznam svadobných darov vám pomôže vyhnúť sa tomu, že dostane rovnaký dar viackrát
 26. Svadobné obrúčky na celý život
 27. Dokonalý účes vďaka maske na vlasy?
 28. Výber matracu pre dieťa podľa materiálu
 29. Najlepší catering na svadbu? Máme pre vás tip!
 30. TOUS – rodinná značka, ktorá ponúka krásne náušnice
 31. Vytvorte si svadobný web. Prečo?
 32. Svadba dnes: výzdoba a catering
 33. Chcete svadobné obrúčky na celý život? Vyberte si Brilas
 34. Balíček kozmetickej prvej pomoci na svadbu
 35. Zásnubný prsteň so zirkónom alebo s diamantom?
 36. Ako správne požiadať o ruku?
 37. Ako naplánovať svadbu a nezošalieť? Poradíme vám!
 38. Svadobné šaty a doplnky za najlepšie ceny? Vyskúšajte bazár!
 39. Chcete dokonalý svadobný účes? Použite moderné clip in vlasy
 40. Správny krok v živote
 41. Vyzeraj vo svadobný deň dokonalo s prírodným balzamom na pery od MARKa
 42. Jeseň a svadby: Čo z toho vyťažiť?
 43. Odšťavovače – nákupný radca ako vybrať ten najlepší!
 44. Securia Pro – kamerové systémy
 45. Ako ušetriť na svadbe ako nič?
 46. Spoznáte rozdiel medzi diamantom a sklíčkom?
 47. Toto sú 3 najdôležitejšie veci vašej svadby, ktoré by ste mali zariadiť ako prvé
 48. Najväčšie mýty o svadobných obrúčkach
 49. Svadobné oznámenie – čo všetko o ňom musíte vedieť
 50. Ako vybrať výslužkové víno
 51. 4 spôsoby, ako to vyjadriť šperkom
 52. Čo by ste mali vedieť pred fotením svadby?
 53. Svadobné tradície, na ktoré by ste nemali zabudnúť ani vy!
 54. Svadobné šaty, ktoré si okamžite zamilujete!
 55. Šperky pre nevestu na jej svadobný deň
 56. Svadobný plánovač môže zmierniť chaos pri chystaní svadby
 57. TOP 20 typov ľudí, ktorých nájdete na každej svadbe
 58. Plánovanie svadby: každý z iného regiónu, kde spraviť svadbu?
 59. Svadba je spojenie dvoch rodín. Keď sú neznáme, je to ťažšie
 60. Svadobný obrad na hrade Devín? Prečo nie?
 61. Príbeh: Pozvanie na svadbu s ubytovaním a jej oplatenie
 62. Rusínska svadba a zážitky zo zvykov a oslavy
 63. Zlatý, alebo strieborný šperk ako svadobný dar má výhody aj nevýhody
 64. Svadba a svadobné fotografie v kysuckom skanzene Vychylovka
 65. Gravírovanie do svadobných obrúčok, koľko stojí a ako prebieha
 66. Svadba v kaštieli vo Svätom Antone (Antol): informácie a postup
 67. Milujete sa a chcete sa tajne vziať? Tajná rýchla svadba na matrike, či mimo
 68. Svadobný fotograf a kameraman v jednej osobe – výhody a nevýhody
 69. Objednávate, alebo pijete šampanské? Pozor, nemýľte si ho so sektom
 70. Svadobná výzdoba auta má tiež niekoľko svojich pravidiel
 71. Svadobná limuzína je drahý luxus: koľko stojí a aký je výber?
 72. Svadba v kostole s pokrsteným ateistom je aj na vôli kňaza
 73. Ako ušetriť: Svadobné obrúčky nemusia byť vždy len zlaté, čo tak Ag?
 74. Svadobné prípravy: Dilema, koho pozvať na svadbu?
 75. Typy výročia svadieb: od bavlnenej po platinovú svadbu
 76. Svadba v kostole s nepokrsteným ateistom – potrebujete sobášny dišpenz
 77. Ako ušetriť: Svadobné návleky na stoličky nemusia vždy stáť veľa

Váš svadobný deň je jedným z najvýznamnejších dní vášho života. Trávite mesiace starostlivým výberom dokonalých svadobných šiat, topánok, vzhľadu make-upu a účesu. S blížiacim sa koncom svadobnej oslavy prichádza na rad čas osamote s vašim životným partnerom. Vaša prvá svadobná noc ako manželský pár. Pýtate sa, ako sa pripraviť a čo si obliecť?

Existuje niekoľko možností pre vaše svadobné oblečenie. Môžete kombinovať rôzne veci alebo si zvoliť jednotlivé kúsky. Bez ohľadu na to, pre čo sa rozhodnete, inšpirujte sa nasledujúcimi tipmi a vyzerajte skvele!

Čo si môže nevesta obliecť na svadobnú noc?

Nevesty majú niekoľko možností, pokiaľ ide o oblečenie na svadobnú noc. Svadobné podprsenky, korzety a spodné prádlo, saténové župany, košieľky a pyžamá. Zoznam je naozaj nekonečný. Mnoho svadobných nočných outfitov je vyrobených z hodvábu alebo saténu, ktoré vám dodajú elegantnosť.

Obľúbené sú súpravy podprsenky a nohavičiek ako aj jemné hodvábne šaty, ktoré sú krátke a podobné nočným košieľkam.

Niektoré ženy uprednostňujú hodvábny alebo saténový župan, pod ktorý môžete môžete zvoliť erotickú spodnú bielizeň.

Košieľky zvýraznia vašu ženskosť elegantným spôsobom, a ak sa rozhodnete pre jednu, môžete ju spárovať s pančuchami alebo podväzkom, aby ste vylepšili váš celkový vzhľad.

Tip: Nezabudnite na dekoráciu miestnosti. Vyberte si svadobnú kyticu alebo svadobnú výzdobu, ktorá bude vytvárať dokonalú atmosféru.

Na čo treba dbať pri výbere oblečenia a bielizne

Tipy pre nevestyPredtým, ako sa pustíte do nákupu oblečenia a spodného prádla, dbajte na nasledujúce body, aby ste si nekúpili niečo, čo vám bude nepríjemné.

 • Uprednostnite pohodlie. Samozrejme, že môžete brať ohľad na to a vyberať aj podľa toho, čo by si váš partner prial, no nič čo by presahovalo vaše pohodlie alebo sebadôveru.
 • Investujte do kúskov, ktoré si môžete obliecť aj viackrát.
 • V neposlednom rade, nerobte kompromisy vo veľkosti a strihu. Vyberajte si vždy správnu veľkosť aj správny strih, aby vám bielizeň sedela čo najlepšie.

1. Vyberte položky, vďaka ktorým sa budete cítiť sebaisto

Pri výbere svadobného nočného oblečenia si nezabudnite starostlivo vybrať tie kúsky, v ktorých sa budete cítiť sebaisto a sexy zároveň. Mnoho obchodov so spodnou bielizňou a butikov vám umožní vyskúšať si oblečenie a dokonca aj bielizeň predtým, ako si ich kúpite. Nekupujte si nič, čo sa vám nepáči. K dispozícii je veľa možností a určite si nájdete to, čo sa vám páči a pri nosení sa budete cítiť sebaisto.

Dávajte pozor na to, že ak si kúpite niečo, čo sa vám nepáči, pravdepodobne už danú položku nebudete môcť vrátiť. Mnoho predajcov neakceptuje vrátenie tovaru, ako sú podprsenky a spodná bielizeň.

2. Ceny

Kúsky spodnej bielizne sa môžu cenovo líšiť, v závislosti od typu oblečenia a materiálu. Mnoho kusov spodnej bielizne je vyrobených z hodvábu, čipky a saténu, no existujú aj lacnejšie alternatívy, ktoré sú vyrobené z bavlny alebo polyesteru.

Pred zakúpením akejkoľvek spodnej bielizne na svadobnú noc si zvážte rôzne možnosti a porovnajte si ceny u rôznych predajcov. Butiky a malé obchody bývajú drahšie ako veľkoobchody.

Ak viete, že bielizeň využijete viackrát, môžete samozrejme investovať aj do drahších kúskov.

Tip: Chystá sa na svadbu aj niekto z vašich blízkych? Poraďte budúcej neveste na čo myslieť pri výbere svadobných šiat.

3. Zvoľte viac možností

Buďte pripravení na čokoľvek, vrátane stratenej batožiny či rozliateho šampónu v kufri. Nikdy neviete, čo sa môže stať po ceste na svadobnú cestu / noc. Najlepšie urobíte, ak si kúpite a zbalíte viacero kusov oblečenia.

Môžete tiež zvážiť možnosť zabalenie vecí do príručného kufra, aby ste mali istotu, že si budete mať čo obliecť, ak by sa vaša batožina stratila na ceste. Ak cestujete s drahou bielizňou, zvážte nákup ochranných sáčkov na ochranu vášho oblečenia.

Tip: Ak je hotel vašej prvej svadobnej noci vzdialený, vyberte si ideálne svadobné auto.

4. Vyberte si viacero kusov na nosenie

Mat‘ pri sebe viacero kúskov je vyhodne aj vtedy, ak by ste spontánne zmenili názor pri výbere bielizne.

K županu alebo nočnej košeli si môžete dokúpiť súpravu podprsenky a nohavičiek. Potom sa môžete rozhodnúť zvoliť len jednu z vecí alebo ich môžete kombinovať. Vždy je výhodné mať na výber rôzne oblečenie pre každý prípad.

Najkrajšia vec, ktorú môžete nosiť, je vaša sebadôvera. Váš  manžel vás bude považovať za sexy a milovať, bez ohľadu na to, čo máte na sebe. Akokoľvek sa rozhodnete, čo si vy a váš manžel naplánujete a oblečiete, vaša svadobná noc by mala byť plná lásky, vášne a romantiky.

 

Dominika Blchová, SEO služby a copywriting

 

Tags:

Related Article

No Related Article