1. TOUS – rodinná značka, ktorá ponúka krásne náušnice
 2. Vytvorte si svadobný web. Prečo?
 3. Svadba dnes: výzdoba a catering
 4. Chcete svadobné obrúčky na celý život? Vyberte si Brilas
 5. Balíček kozmetickej prvej pomoci na svadbu
 6. Zásnubný prsteň so zirkónom alebo s diamantom?
 7. Ako správne požiadať o ruku?
 8. Ako naplánovať svadbu a nezošalieť? Poradíme vám!
 9. Svadobné šaty a doplnky za najlepšie ceny? Vyskúšajte bazár!
 10. Chcete dokonalý svadobný účes? Použite moderné clip in vlasy
 11. Správny krok v živote
 12. Vyzeraj vo svadobný deň dokonalo s prírodným balzamom na pery od MARKa
 13. Jeseň a svadby: Čo z toho vyťažiť?
 14. Odšťavovače – nákupný radca ako vybrať ten najlepší!
 15. Securia Pro – kamerové systémy
 16. Ako ušetriť na svadbe ako nič?
 17. Spoznáte rozdiel medzi diamantom a sklíčkom?
 18. Toto sú 3 najdôležitejšie veci vašej svadby, ktoré by ste mali zariadiť ako prvé
 19. Najväčšie mýty o svadobných obrúčkach
 20. Svadobné oznámenie – čo všetko o ňom musíte vedieť
 21. Ako vybrať výslužkové víno
 22. 4 spôsoby, ako to vyjadriť šperkom
 23. Čo by ste mali vedieť pred fotením svadby?
 24. Svadobné tradície, na ktoré by ste nemali zabudnúť ani vy!
 25. Svadobné šaty, ktoré si okamžite zamilujete!
 26. Šperky pre nevestu na jej svadobný deň
 27. Svadobný plánovač môže zmierniť chaos pri chystaní svadby
 28. TOP 20 typov ľudí, ktorých nájdete na každej svadbe
 29. Plánovanie svadby: každý z iného regiónu, kde spraviť svadbu?
 30. Svadba je spojenie dvoch rodín. Keď sú neznáme, je to ťažšie
 31. Svadobný obrad na hrade Devín? Prečo nie?
 32. Príbeh: Pozvanie na svadbu s ubytovaním a jej oplatenie
 33. Rusínska svadba a zážitky zo zvykov a oslavy
 34. Zlatý, alebo strieborný šperk ako svadobný dar má výhody aj nevýhody
 35. Svadba a svadobné fotografie v kysuckom skanzene Vychylovka
 36. Gravírovanie do svadobných obrúčok, koľko stojí a ako prebieha
 37. Svadba v kaštieli vo Svätom Antone (Antol): informácie a postup
 38. Milujete sa a chcete sa tajne vziať? Tajná rýchla svadba na matrike, či mimo
 39. Svadobný fotograf a kameraman v jednej osobe – výhody a nevýhody
 40. Objednávate, alebo pijete šampanské? Pozor, nemýľte si ho so sektom
 41. Svadobná výzdoba auta má tiež niekoľko svojich pravidiel
 42. Svadobná limuzína je drahý luxus: koľko stojí a aký je výber?
 43. Svadba v kostole s pokrsteným ateistom je aj na vôli kňaza
 44. Ako ušetriť: Svadobné obrúčky nemusia byť vždy len zlaté, čo tak Ag?
 45. Svadobné prípravy: Dilema, koho pozvať na svadbu?
 46. Typy výročia svadieb: od bavlnenej po platinovú svadbu
 47. Svadba v kostole s nepokrsteným ateistom – potrebujete sobášny dišpenz
 48. Ako ušetriť: Svadobné návleky na stoličky nemusia vždy stáť veľa
utorok, november 19, 2019
 1. TOUS – rodinná značka, ktorá ponúka krásne náušnice
 2. Vytvorte si svadobný web. Prečo?
 3. Svadba dnes: výzdoba a catering
 4. Chcete svadobné obrúčky na celý život? Vyberte si Brilas
 5. Balíček kozmetickej prvej pomoci na svadbu
 6. Zásnubný prsteň so zirkónom alebo s diamantom?
 7. Ako správne požiadať o ruku?
 8. Ako naplánovať svadbu a nezošalieť? Poradíme vám!
 9. Svadobné šaty a doplnky za najlepšie ceny? Vyskúšajte bazár!
 10. Chcete dokonalý svadobný účes? Použite moderné clip in vlasy
 11. Správny krok v živote
 12. Vyzeraj vo svadobný deň dokonalo s prírodným balzamom na pery od MARKa
 13. Jeseň a svadby: Čo z toho vyťažiť?
 14. Odšťavovače – nákupný radca ako vybrať ten najlepší!
 15. Securia Pro – kamerové systémy
 16. Ako ušetriť na svadbe ako nič?
 17. Spoznáte rozdiel medzi diamantom a sklíčkom?
 18. Toto sú 3 najdôležitejšie veci vašej svadby, ktoré by ste mali zariadiť ako prvé
 19. Najväčšie mýty o svadobných obrúčkach
 20. Svadobné oznámenie – čo všetko o ňom musíte vedieť
 21. Ako vybrať výslužkové víno
 22. 4 spôsoby, ako to vyjadriť šperkom
 23. Čo by ste mali vedieť pred fotením svadby?
 24. Svadobné tradície, na ktoré by ste nemali zabudnúť ani vy!
 25. Svadobné šaty, ktoré si okamžite zamilujete!
 26. Šperky pre nevestu na jej svadobný deň
 27. Svadobný plánovač môže zmierniť chaos pri chystaní svadby
 28. TOP 20 typov ľudí, ktorých nájdete na každej svadbe
 29. Plánovanie svadby: každý z iného regiónu, kde spraviť svadbu?
 30. Svadba je spojenie dvoch rodín. Keď sú neznáme, je to ťažšie
 31. Svadobný obrad na hrade Devín? Prečo nie?
 32. Príbeh: Pozvanie na svadbu s ubytovaním a jej oplatenie
 33. Rusínska svadba a zážitky zo zvykov a oslavy
 34. Zlatý, alebo strieborný šperk ako svadobný dar má výhody aj nevýhody
 35. Svadba a svadobné fotografie v kysuckom skanzene Vychylovka
 36. Gravírovanie do svadobných obrúčok, koľko stojí a ako prebieha
 37. Svadba v kaštieli vo Svätom Antone (Antol): informácie a postup
 38. Milujete sa a chcete sa tajne vziať? Tajná rýchla svadba na matrike, či mimo
 39. Svadobný fotograf a kameraman v jednej osobe – výhody a nevýhody
 40. Objednávate, alebo pijete šampanské? Pozor, nemýľte si ho so sektom
 41. Svadobná výzdoba auta má tiež niekoľko svojich pravidiel
 42. Svadobná limuzína je drahý luxus: koľko stojí a aký je výber?
 43. Svadba v kostole s pokrsteným ateistom je aj na vôli kňaza
 44. Ako ušetriť: Svadobné obrúčky nemusia byť vždy len zlaté, čo tak Ag?
 45. Svadobné prípravy: Dilema, koho pozvať na svadbu?
 46. Typy výročia svadieb: od bavlnenej po platinovú svadbu
 47. Svadba v kostole s nepokrsteným ateistom – potrebujete sobášny dišpenz
 48. Ako ušetriť: Svadobné návleky na stoličky nemusia vždy stáť veľa

VychylovkaMúzeum kysuckej dediny vo Vychylovke, významný skanzen zachovávajúci kysuckú architektúru a spôsob života miestnych ľudí za posledné tri storočia, je veľmi pekným miestom na strávenie dňa pre celú rodinu, pokiaľ má rodina cit k tradíciám, folklóru a pozrie si bývanie z minulosti. V lete počas pekného počasia je miestna príroda, ovečky, ale aj mnohé zákutia priam lákadlom pre objektívy fotoaparátov a čo tak priamo svadobných fotografov? Vychylovka patrí medzi lýákavé miesta, aj keď o možnostiach pre svadby sa toho vie málo. V prípade, že sa s touto myšlienkou pohrávate, zisťovali sme niečo viac o tom, ako by mohlo byť realizované svadobné fotografovanie, ba čo viac. Dozvedeli sme sa aj niečo navyše. Čo tak zorganizovať celú svadbu v skanzene?

Svadba v skanzene Vychylovka
Kaplnka Panny Márie Ružencovej z obce Zborov nad Bystricou je jedna z najznámejších budov skanzenu. Charakteristická biela budova sa už objavila aj v nejednom filme, napríklad Želary. Pokiaľ máte záujem o cirkevný sobáš, je ho možné realizovať priamo tu. Kaplnka je totiž vysvätená a raz do mesiaca sa v nej konajú aj skutočné omše. V prípade záujmu o takto realizovanú svadbu je utné kontaktovať vedenie Kysuckého múzea, alebo správcu skanzenu, ktorí vás budú navigovať k podrobnejším informáciám, ako aj budú informovať o príslušnosti kňaza a podobne.

Svadobné fotografie v skanzene
Svadobné fotografovanie v skanzene je vždy o dohode so správcom, prípadne priamo s vedením Kysuckého múzea. Možné je a určite sa netreba báť skontaktovať sa s vedením múzea a dohodnúť si čas, prípadne ďalšie podmienky vstupu.

Informácie nám prostredníctvom Zaujimavosti.net poskytlo samotné Kysuckemuzeum.sk, ďakujeme.

Tags: , , , , , ,

Related Article