1. Pohoda v domácom prostredí = úspech? Láska prekvitá aj v F1
 2. Trendy v svadobných účesoch na rok 2021
 3. Kedy je ideálny čas na svadbu? To vám pravdepodobne nepovie nikto
 4. Dokonale nalíčená budete len s kvalitnou kozmetikou
 5. Hľadáte vhodný svadobný dar? Venujte investičné zlato
 6. Udržať si majetok aj v dobe krízy pomôže investícia do zlata
 7. Svadba v športovom svete? Očakávajte celý tím
 8. Zoznam svadobných darov vám pomôže vyhnúť sa tomu, že dostane rovnaký dar viackrát
 9. Svadobné obrúčky na celý život
 10. Dokonalý účes vďaka maske na vlasy?
 11. Výber matracu pre dieťa podľa materiálu
 12. Najlepší catering na svadbu? Máme pre vás tip!
 13. TOUS – rodinná značka, ktorá ponúka krásne náušnice
 14. Vytvorte si svadobný web. Prečo?
 15. Svadba dnes: výzdoba a catering
 16. Chcete svadobné obrúčky na celý život? Vyberte si Brilas
 17. Balíček kozmetickej prvej pomoci na svadbu
 18. Zásnubný prsteň so zirkónom alebo s diamantom?
 19. Ako správne požiadať o ruku?
 20. Ako naplánovať svadbu a nezošalieť? Poradíme vám!
 21. Svadobné šaty a doplnky za najlepšie ceny? Vyskúšajte bazár!
 22. Chcete dokonalý svadobný účes? Použite moderné clip in vlasy
 23. Správny krok v živote
 24. Vyzeraj vo svadobný deň dokonalo s prírodným balzamom na pery od MARKa
 25. Jeseň a svadby: Čo z toho vyťažiť?
 26. Odšťavovače – nákupný radca ako vybrať ten najlepší!
 27. Securia Pro – kamerové systémy
 28. Ako ušetriť na svadbe ako nič?
 29. Spoznáte rozdiel medzi diamantom a sklíčkom?
 30. Toto sú 3 najdôležitejšie veci vašej svadby, ktoré by ste mali zariadiť ako prvé
 31. Najväčšie mýty o svadobných obrúčkach
 32. Svadobné oznámenie – čo všetko o ňom musíte vedieť
 33. Ako vybrať výslužkové víno
 34. 4 spôsoby, ako to vyjadriť šperkom
 35. Čo by ste mali vedieť pred fotením svadby?
 36. Svadobné tradície, na ktoré by ste nemali zabudnúť ani vy!
 37. Svadobné šaty, ktoré si okamžite zamilujete!
 38. Šperky pre nevestu na jej svadobný deň
 39. Svadobný plánovač môže zmierniť chaos pri chystaní svadby
 40. TOP 20 typov ľudí, ktorých nájdete na každej svadbe
 41. Plánovanie svadby: každý z iného regiónu, kde spraviť svadbu?
 42. Svadba je spojenie dvoch rodín. Keď sú neznáme, je to ťažšie
 43. Svadobný obrad na hrade Devín? Prečo nie?
 44. Príbeh: Pozvanie na svadbu s ubytovaním a jej oplatenie
 45. Rusínska svadba a zážitky zo zvykov a oslavy
 46. Zlatý, alebo strieborný šperk ako svadobný dar má výhody aj nevýhody
 47. Svadba a svadobné fotografie v kysuckom skanzene Vychylovka
 48. Gravírovanie do svadobných obrúčok, koľko stojí a ako prebieha
 49. Svadba v kaštieli vo Svätom Antone (Antol): informácie a postup
 50. Milujete sa a chcete sa tajne vziať? Tajná rýchla svadba na matrike, či mimo
 51. Svadobný fotograf a kameraman v jednej osobe – výhody a nevýhody
 52. Objednávate, alebo pijete šampanské? Pozor, nemýľte si ho so sektom
 53. Svadobná výzdoba auta má tiež niekoľko svojich pravidiel
 54. Svadobná limuzína je drahý luxus: koľko stojí a aký je výber?
 55. Svadba v kostole s pokrsteným ateistom je aj na vôli kňaza
 56. Ako ušetriť: Svadobné obrúčky nemusia byť vždy len zlaté, čo tak Ag?
 57. Svadobné prípravy: Dilema, koho pozvať na svadbu?
 58. Typy výročia svadieb: od bavlnenej po platinovú svadbu
 59. Svadba v kostole s nepokrsteným ateistom – potrebujete sobášny dišpenz
 60. Ako ušetriť: Svadobné návleky na stoličky nemusia vždy stáť veľa
utorok, 27 júla, 2021
 1. Pohoda v domácom prostredí = úspech? Láska prekvitá aj v F1
 2. Trendy v svadobných účesoch na rok 2021
 3. Kedy je ideálny čas na svadbu? To vám pravdepodobne nepovie nikto
 4. Dokonale nalíčená budete len s kvalitnou kozmetikou
 5. Hľadáte vhodný svadobný dar? Venujte investičné zlato
 6. Udržať si majetok aj v dobe krízy pomôže investícia do zlata
 7. Svadba v športovom svete? Očakávajte celý tím
 8. Zoznam svadobných darov vám pomôže vyhnúť sa tomu, že dostane rovnaký dar viackrát
 9. Svadobné obrúčky na celý život
 10. Dokonalý účes vďaka maske na vlasy?
 11. Výber matracu pre dieťa podľa materiálu
 12. Najlepší catering na svadbu? Máme pre vás tip!
 13. TOUS – rodinná značka, ktorá ponúka krásne náušnice
 14. Vytvorte si svadobný web. Prečo?
 15. Svadba dnes: výzdoba a catering
 16. Chcete svadobné obrúčky na celý život? Vyberte si Brilas
 17. Balíček kozmetickej prvej pomoci na svadbu
 18. Zásnubný prsteň so zirkónom alebo s diamantom?
 19. Ako správne požiadať o ruku?
 20. Ako naplánovať svadbu a nezošalieť? Poradíme vám!
 21. Svadobné šaty a doplnky za najlepšie ceny? Vyskúšajte bazár!
 22. Chcete dokonalý svadobný účes? Použite moderné clip in vlasy
 23. Správny krok v živote
 24. Vyzeraj vo svadobný deň dokonalo s prírodným balzamom na pery od MARKa
 25. Jeseň a svadby: Čo z toho vyťažiť?
 26. Odšťavovače – nákupný radca ako vybrať ten najlepší!
 27. Securia Pro – kamerové systémy
 28. Ako ušetriť na svadbe ako nič?
 29. Spoznáte rozdiel medzi diamantom a sklíčkom?
 30. Toto sú 3 najdôležitejšie veci vašej svadby, ktoré by ste mali zariadiť ako prvé
 31. Najväčšie mýty o svadobných obrúčkach
 32. Svadobné oznámenie – čo všetko o ňom musíte vedieť
 33. Ako vybrať výslužkové víno
 34. 4 spôsoby, ako to vyjadriť šperkom
 35. Čo by ste mali vedieť pred fotením svadby?
 36. Svadobné tradície, na ktoré by ste nemali zabudnúť ani vy!
 37. Svadobné šaty, ktoré si okamžite zamilujete!
 38. Šperky pre nevestu na jej svadobný deň
 39. Svadobný plánovač môže zmierniť chaos pri chystaní svadby
 40. TOP 20 typov ľudí, ktorých nájdete na každej svadbe
 41. Plánovanie svadby: každý z iného regiónu, kde spraviť svadbu?
 42. Svadba je spojenie dvoch rodín. Keď sú neznáme, je to ťažšie
 43. Svadobný obrad na hrade Devín? Prečo nie?
 44. Príbeh: Pozvanie na svadbu s ubytovaním a jej oplatenie
 45. Rusínska svadba a zážitky zo zvykov a oslavy
 46. Zlatý, alebo strieborný šperk ako svadobný dar má výhody aj nevýhody
 47. Svadba a svadobné fotografie v kysuckom skanzene Vychylovka
 48. Gravírovanie do svadobných obrúčok, koľko stojí a ako prebieha
 49. Svadba v kaštieli vo Svätom Antone (Antol): informácie a postup
 50. Milujete sa a chcete sa tajne vziať? Tajná rýchla svadba na matrike, či mimo
 51. Svadobný fotograf a kameraman v jednej osobe – výhody a nevýhody
 52. Objednávate, alebo pijete šampanské? Pozor, nemýľte si ho so sektom
 53. Svadobná výzdoba auta má tiež niekoľko svojich pravidiel
 54. Svadobná limuzína je drahý luxus: koľko stojí a aký je výber?
 55. Svadba v kostole s pokrsteným ateistom je aj na vôli kňaza
 56. Ako ušetriť: Svadobné obrúčky nemusia byť vždy len zlaté, čo tak Ag?
 57. Svadobné prípravy: Dilema, koho pozvať na svadbu?
 58. Typy výročia svadieb: od bavlnenej po platinovú svadbu
 59. Svadba v kostole s nepokrsteným ateistom – potrebujete sobášny dišpenz
 60. Ako ušetriť: Svadobné návleky na stoličky nemusia vždy stáť veľa

Láske nerozkážeme. Znie to ako klišé, ale keď sa nad tým poriadne zamyslíte, je to tak. Niekomu sa v láske darí prakticky celý život, niekomu zriedka, niekomu vôbec. Niekto je šťastný, niekto nešťastný, a takto sa to mení dokola. Každopádne, je vedecky dokázané, že láska a vnútorné šťastie vplývajú aj na náš profesný život. A hovoriť by o tom vedeli aj piloti prestížnej Formuly 1, pretože aj keď sa to nezdá, v momentoch, kedy rozhodujú tisíciny sekundy, môže psychologická výhoda znamenať viac ako by sa mohlo dať.

Športovci sa v produktívnom veku sústreďujú predovšetkým na kariéru, chcú byť najlepší, chcú získavať prvenstvá, tituly a zarábať viac ako slušné peniaze. Niektorí z nich však akosi zabúdajú na súkromný život, neriešia vzťahy s partnerkami a ani svadby. Samozrejme, je to individuálne a i keď si to priaznivci častokrát ani neuvedomujú, tak osobný život profesionálnych športovcov vplýva na ich výkony v rôznych súťažiach. Aj keď to často nepriznajú alebo sa tvária, že všetko je v poriadku. Zaujímavým príkladom môže byť Formula 1, odvetvie, v ktorom rozhodujú tie najmenšie chyby, kde aj malé zaváhanie môže znamenať prepad o niekoľko pozícii.

V ročníku 2021 je zatiaľ najlepším jazdcom Max Verstappen z rakúsko-britského tímu Red Bull Racing, dočítaš sa o ňom viac môžeš na https://www.redbull.com/sk-sk/. Tento holandský pilot, ktorý sa narodil v Belgicku, je aktuálne vo vzťahu s Kelly Piquet, dcérou legendárneho jazdca F1 Nelsona Piqueta, o ich láske sa môžeš dočítať na https://www.f1online.sk/. Ich spoločné fungovanie bolo najprv tajené, ale pred začiatkom sezóny 2021 sa všetko dostalo von a či už Max alebo Kelly to neskrývali. Sú spolu šťastní, cítiť to z nich, všade kde sa objavia, pričom nemusí sa vám to zdať, ale nepriamo to súvisí aj Verstappenovými výkonmi na trati, kde sa mu darí byť zatiaľ najrýchlejším. Nebyť defektu na veľkej cene v Baku, jeho náskok pred Lewisom Hamiltonom by bol v tomto momente ešte vyšší. Verstappen o svadbe zatiaľ nehovorí, ale ak sa bude páru dariť, nie je dôvod, aby to spoločne neposunuli na vyšší level.

Potom je tu Lewis Hamilton, rekordér v počte víťazstiev v histórii F1, pričom má na konte sedem majstrovských titulov, tak ako ikonický Michael Schumacher. O Lewisovom historickom ťažení sa môžeš viac dočítať na https://sport.aktuality.sk/. Hamilton vystredal vo svojom živote niekoľko partneriek, s ktorými to vyzeralo vážne, ale v jeho prípade nastáva zaujímavá situácia, pretože či už sa mu v súkromí darí a je šťastný, alebo si prechádza rozchodom a je nešťastný, tak sa to na jeho výkonoch v pretekoch neodzradľuje. Aj naňho to však vplýva. V aktuálnej sezóne, kedy sa mu po rokoch až tak nedarí, pričom v službách, ktoré poskytujú stávky naživo ako napríklad https://extra.bet365.com/news/sk/Formula-1 , kurz na to, že bude majstrom sveta z týždňa na týždeň stúpa. Do hodnôt, ktoré by boli počas posledných rokov nereálne. Aktuálne je lídrom boja o titul majstra sveta Holanďan Verstappen, ktorý má náskok pred Hamiltonom, Pérezom a Norrisom, čo sa týka tímovéhoš šampionátu, najväčším favoritom je Red Bull Racing, ktorý má dvojicu pilotov Verstappen-Pérez, tí sú vo forme, zatiaľ čo ich najväčší súper Mercedes s dvojicou Hamilton-Bottas, nezažíva optimálny ročník.

Väčšina pilotov F1 si svoje súkromie prísne stráži, ale vzhľadom na to, že jazdci sú prakticky celebrity, ktorých každý krok ľudia sledujú pozorným spôsobom, je to veľmi náročné. Globálne vzaté, vzťah, či už s priateľkou alebo manželkou, môže kvalitné výkony ešte skvalitniť, pretože pilot je spokojný na trati aj doma, no keď sa vo vzťahu nedarí alebo nejdú veci tak ako by mali, môže to spôsobiť aj dekadentnú performáciu.

 

 

 

 

Tags:

Related Article

No Related Article